Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią.


Łzy-nie są oz­naką-naszej-słabośći-lecz-tymże-nasze-ser­-nie stało ę-pustynią
maria konopnickaŁzynie są oz­nakąnaszejsłabośćilecztymżenaszeser­cenie stało siępustyniąŁzy nie są oz­nakąnie są oz­naką naszejnaszej słabośćinasze ser­ceser­ce nie stało sięnie stało się pustyniąŁzy nie są oz­naką naszejnie są oz­naką naszej słabośćinasze ser­ce nie stało sięser­ce nie stało się pustyniąŁzy nie są oz­naką naszej słabośćinasze ser­ce nie stało się pustynią

Prze­moc nie jest oz­naką siły, lecz słabości.Uśmiech nie jest oz­naką ra­dości, tak jak łzy nie zaw­sze są oz­naką smut­ku. [6.04.2013] Łzy nie po­kazują in­nym je­dynie naszych słabości, ale także uka­zują piękno naszej duszy - wrażliwość.Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów.Łzy oz­naką smut­ku i cier­pienia, uśmiech - ra­dości i zadowolenia.Jest w tym pewna pociecha, gdy przyczyni się do naszej zguby nie łotr, lecz człowiek uczciwy.