Łzy są świętym prawem bólu.


Łzy-są-świętym-prawem-bólu
franz grillparzerŁzyświętymprawembóluŁzy sąsą świętymświętym prawemprawem bóluŁzy są świętymsą świętym prawemświętym prawem bóluŁzy są świętym prawemsą świętym prawem bóluŁzy są świętym prawem bólu

Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Święty, który wie, że jest świętym, nie jest świętym albo mówiąc inaczej: już nim nie jest.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.- dlacze­go nie możecie być razem? - bo widzisz wolę płakać po no­cach i krzyczeć z bólu niż widzieć łzy na twarzy kocha­nej oso­by...a wiem, że tak by było. Miłość to cza­sami za mało.Zbyt bólu za­dałam, zbyt wiele bólu za­dano mi, po­zos­tał nies­mak i blizny... Nie umiem się od te­go uwol­nić, od­ciąć, mam wyrzu­ty su­mienia, zżera mnie to od środka....