Łzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu.


Łzy-znaj­dują ę-na dnie-każde­go-komizmu
charles chaplinŁzyznaj­dują sięna dniekażde­gokomizmuŁzy znaj­dują sięznaj­dują się na dniena dnie każde­gokażde­go komizmuŁzy znaj­dują się na dnieznaj­dują się na dnie każde­gona dnie każde­go komizmuŁzy znaj­dują się na dnie każde­goznaj­dują się na dnie każde­go komizmuŁzy znaj­dują się na dnie każde­go komizmu

Łzy znajdują się na dnie każdego komizmu.Ci, którzy znaj­dują się na dnie, już nie boją się upadku.Dla ludzi, którzy znaj­dują się na śle­pym torze, wy­kole­jenie się by­wa ratunkiem.Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz.Tam gdzie znaj­dują się kra­ty i kaj­da­ny, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że ma się do czy­nienia ze śla­dami człowieka.Dzieci często łat­wiej znaj­dują wspólny język z dziad­ka­mi niż z rodzicami.