tańcz tańcz póki sił masz w nogach tańcz tańcz żeby ludzki byt cię nie dołował tańcz tańcz w rytm swo­jej muzyki tańcz tańcz aż zagłuszysz swo­je wewnętrzne krzyki tańcz tańcz aż słoneczny przyj­dzie dzień tańcz tańcz aż pójdą so­bie tros­ki w cień tańcz tańcz niech ra­dość się ciebie kur­czo­wo trzyma tańcz tańcz a two­je zdro­wie się dłużej utrzyma  


ńcz-ńcz-póki-ł-masz-w nogach-ńcz-ńcz-żeby-ludzki-byt-ę-nie dołował-ńcz-ńcz-w-rytm-swo­jej-muzyki-ńcz-ńcz-aż-zagłuszysz-swo­
elizabettatańczpókisiłmaszw nogachżebyludzkibytcięnie dołowałrytmswo­jejmuzykizagłuszyszswo­jewewnętrznekrzykisłonecznyprzyj­dziedzieńpójdąso­bietros­kiw cieńniechra­dość sięciebiekur­czo­wotrzymatwo­jezdro­wie siędłużejutrzyma tańcz tańcztańcz pókipóki siłsił maszmasz w nogachw nogach tańcztańcz tańcztańcz żebyżeby ludzkiludzki bytbyt cięcię nie dołowałnie dołował tańcztańcz tańcztańcz ww rytmrytm swo­jejswo­jej muzykimuzyki tańcztańcz tańcztańcz ażaż zagłuszyszzagłuszysz swo­jeswo­je wewnętrznewewnętrzne krzykikrzyki tańcztańcz tańcztańcz ażaż słonecznysłoneczny przyj­dzieprzyj­dzie dzieńdzień tańcztańcz tańcztańcz ażaż pójdąpójdą so­bieso­bie tros­kitros­ki w cieńw cień tańcztańcz tańcztańcz niechniech ra­dość sięra­dość się ciebieciebie kur­czo­wokur­czo­wo trzymatrzyma tańcztańcz tańcztwo­je zdro­wie sięzdro­wie się dłużejdłużej utrzymautrzyma  tańcz tańcz pókitańcz póki siłpóki sił maszsił masz w nogachmasz w nogach tańczw nogach tańcz tańcztańcz tańcz żebytańcz żeby ludzkiżeby ludzki bytludzki byt ciębyt cię nie dołowałcię nie dołował tańcznie dołował tańcz tańcztańcz tańcz wtańcz w rytmw rytm swo­jejrytm swo­jej muzykiswo­jej muzyki tańczmuzyki tańcz tańcztańcz tańcz ażtańcz aż zagłuszyszaż zagłuszysz swo­jezagłuszysz swo­je wewnętrzneswo­je wewnętrzne krzykiwewnętrzne krzyki tańczkrzyki tańcz tańcztańcz tańcz ażtańcz aż słonecznyaż słoneczny przyj­dziesłoneczny przyj­dzie dzieńprzyj­dzie dzień tańczdzień tańcz tańcztańcz tańcz ażtańcz aż pójdąaż pójdą so­biepójdą so­bie tros­kiso­bie tros­ki w cieńtros­ki w cień tańczw cień tańcz tańcztańcz tańcz niechtańcz niech ra­dość sięniech ra­dość się ciebiera­dość się ciebie kur­czo­wociebie kur­czo­wo trzymakur­czo­wo trzyma tańcztrzyma tańcz tańcztańcz a two­jea two­je zdro­wie siętwo­je zdro­wie się dłużejzdro­wie się dłużej utrzymadłużej utrzyma  

Życie jest podróżą, nie wlecz się - tańcz!Gdyś śpiewał całe la­to, to te­raz zimą tańcz! me­men­to mori unieś swą głowę ku górze- tańcz wokół szczęścia nieHAiKU Masz wątpli­wości - Nie zrzu­caj na je­sień dnia Opuść siebie... tańcz 2012  Śnij w kręgach. Tańcz w ciszy. Wsłuchaj się w wewnętrzny rytm życia. Tonąc w niegaszonym wapnie, łaknij. Nie ustawaj w walce, nie zatrzymuj w tańcu, bo nie usłyszysz muzyki.Tańcz , jak­by nikt nie widział .Kochaj , jak gdy­by Two­je ser­ce nig­dy nie zos­tało złama­ne .Śpiewaj , jak­by nikt nie słuchał , jak­by jut­ro miało nig­dy nie na­dejść .