Ślicznot­ka - wszys­cy we wsi ją chcieli Led­wie roz­kwitła - zak­witła w ślub­nej bieli Kwitnąca w raj­skim śnie Owoc wy­dała wcześnie - niepo­dob­ny do mie­cza ni kądzieli 


Ślicznot­ka- wszys­cy-we wsi-ją chcieli-led­wie-roz­kwitła- zak­witła-w ślub­nej-bieli-kwitnąca-w raj­skim-śnie-owoc-wy­dała
prajaszczurŚlicznot­ka wszys­cywe wsiją chcieliled­wieroz­kwitła zak­witław ślub­nejbielikwitnącaw raj­skimśnieowocwy­daławcześnieniepo­dob­nydo mie­czani kądzieli  wszys­cy we wsiwe wsi ją chcieliją chcieli led­wieled­wie roz­kwitła zak­witła w ślub­nejw ślub­nej bielibieli kwitnącakwitnąca w raj­skimw raj­skim śnieśnie owocowoc wy­daławy­dała wcześniewcześnieniepo­dob­nyniepo­dob­ny do mie­czado mie­cza ni kądzieli  wszys­cy we wsi ją chcieliwe wsi ją chcieli led­wieją chcieli led­wie roz­kwitła zak­witła w ślub­nej bieliw ślub­nej bieli kwitnącabieli kwitnąca w raj­skimkwitnąca w raj­skim śniew raj­skim śnie owocśnie owoc wy­dałaowoc wy­dała wcześniewy­dała wcześnieniepo­dob­ny do mie­czaniepo­dob­ny do mie­cza ni kądzieli 

Piąty dzień kwiet­nia Zak­witła mirabelka Człowiek w pięknie  -fyrfle
piąty-dzień-kwiet­nia-zak­witła-mirabelka-człowiek-w pięknie