Śmiały, kto się z dwoma bije, ale śmielszy, co się żeni, a nie ma nic.


Śmiały-kto-ę-z-dwoma-bije-ale-śmielszy-co-ę-żeni-a-nie-nic
salomon rysińskiŚmiałyktosiędwomabijealeśmielszycożeninienickto sięz dwomadwoma bijeale śmielszyco sięsię żeninie mama nickto się zsię z dwomaz dwoma bijeco się żenia nie manie ma nickto się z dwomasię z dwoma bijea nie ma nickto się z dwoma bije

Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni.Każdy, kto się żeni, wyrze­ka się czegoś.Kto się żeni dla pieniędzy, ma przynajmniej konkretny powód.Nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie.Kto chce żyć spo­koj­nie w małżeństwie, niech się nie żeni.Człowiek, który się żeni z miłości, jest jak żaba, która wskakuje do studni. Ma obfitość wody, ale nie może się wydostać.