Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju.


Śmierć-jest spo­kojem-ale-myśl-o śmier­-jest mą­cielem-ja­kiego­kol­wiek-spokoju
cesare paveseŚmierćjest spo­kojemalemyślo śmier­cijest mąci­cielemja­kiego­kol­wiekspokojuŚmierć jest spo­kojemale myślmyśl o śmier­cio śmier­ci jest mąci­cielemjest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiekja­kiego­kol­wiek spokojuale myśl o śmier­cimyśl o śmier­ci jest mąci­cielemo śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiekjest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokojuale myśl o śmier­ci jest mąci­cielemmyśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wieko śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokojuale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiekmyśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju

Śmierć jest spokojem, ale myśl o śmierci jest mącicielem jakiegokolwiek spokoju.Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc.W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu.I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję.W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu.Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie.