Śmierć jest spo­kojem, ale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju.


Śmierć-jest spo­kojem-ale-myśl-o śmier­-jest mą­cielem-ja­kiego­kol­wiek-spokoju
cesare paveseŚmierćjest spo­kojemalemyślo śmier­cijest mąci­cielemja­kiego­kol­wiekspokojuŚmierć jest spo­kojemale myślmyśl o śmier­cio śmier­ci jest mąci­cielemjest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiekja­kiego­kol­wiek spokojuale myśl o śmier­cimyśl o śmier­ci jest mąci­cielemo śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiekjest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokojuale myśl o śmier­ci jest mąci­cielemmyśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wieko śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokojuale myśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiekmyśl o śmier­ci jest mąci­cielem ja­kiego­kol­wiek spokoju

Śmierć jest spokojem, ale myśl o śmierci jest mącicielem jakiegokolwiek spokoju. -Cesare Pavese
Śmierć-jest-spokojem-ale-myśl-o-śmierci-jest-mącicielem-jakiegokolwiek-spokoju
W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott
w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
I jeśli kiedy­kol­wiek żal który mam w so­bie pęknie, będę płakała aż do śmier­ci. Dla­tego się trzy­mam, bo śmier­ci się boję. -opuszczona
i śli-kiedy­kol­wiek-żal-który-mam-w so­bie-pęknie-będę-płakała-aż do śmier­-dla­tego ę-trzy­mam-bo śmier­ ę-boję
W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu. -Paul Samuel Leon Johnson
w świecie-bez-bo­ga-brak-pod­staw-do ja­kiego­kol­wiek-altruizmu
Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki
kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie