Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała.


Śmierć-jest-oddzieleniem-duszy-od-ciała
platonŚmierćjestoddzieleniemduszyodciałaŚmierć jestjest oddzieleniemoddzieleniem duszyduszy odod ciałaŚmierć jest oddzieleniemjest oddzieleniem duszyoddzieleniem duszy odduszy od ciałaŚmierć jest oddzieleniem duszyjest oddzieleniem duszy ododdzieleniem duszy od ciałaŚmierć jest oddzieleniem duszy odjest oddzieleniem duszy od ciała

Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kom­po­zycją duszy i ciała.Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga.Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast.Farba jest pożywieniem ciała i duszy - oczu i rozumu.Lenistwo jest głupstwem ciała, a głupstwo jest lenistwem duszy.Kobieta nie umie oddzielić duszy od ciała. Jest istotą niezłożoną, jak zwierzęta.