Śmierć jest tylko rozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczy, a także - bo i dlaczego by nie? - w świadomości naszych uczuć i myśli.


Śmierć-jest-tylko-rozpłynięciem-ę-w-świadomoś-wszechrzeczy-a-także-bo-i-dlaczego-by-nie-w-świadomoś-naszych-uczuć-i-myśli
dana dumitriuŚmierćjesttylkorozpłynięciemsięświadomościwszechrzeczytakżebodlaczegobynienaszychuczućmyśliŚmierć jestjest tylkotylko rozpłynięciemrozpłynięciem sięw świadomościświadomości wszechrzeczytakżebobo ii dlaczegodlaczego byby niew świadomościświadomości naszychnaszych uczućuczuć ii myśliŚmierć jest tylkojest tylko rozpłynięciemtylko rozpłynięciem sięrozpłynięciem się wsię w świadomościw świadomości wszechrzeczya takżebo ibo i dlaczegoi dlaczego bydlaczego by niew świadomościw świadomości naszychświadomości naszych uczućnaszych uczuć iuczuć i myśliŚmierć jest tylko rozpłynięciemjest tylko rozpłynięciem siętylko rozpłynięciem się wrozpłynięciem się w świadomościsię w świadomości wszechrzeczybo i dlaczegobo i dlaczego byi dlaczego by niew świadomości naszychw świadomości naszych uczućświadomości naszych uczuć inaszych uczuć i myśliŚmierć jest tylko rozpłynięciem sięjest tylko rozpłynięciem się wtylko rozpłynięciem się w świadomościrozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczybo i dlaczego bybo i dlaczego by niew świadomości naszych uczućw świadomości naszych uczuć iświadomości naszych uczuć i myśli

Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń.Stłumienie wrogości usuwa ją tylko ze świadomości, ale jej nie likwiduje.Bóg umarł w świadomości Europejczyków, ja tylko te wieść przyniosłem. . .Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć.Ja mam już dosyć We włas­nej świadomości Za­gubiłem się Cierpienie jest drogą świadomości i to przezeń istoty żywe zyskują świadomość samych siebie.