Śmierć, kiedy śpisz przychodzi. A śnić będziesz, ze wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka, jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Bólu więcej miałeś trzymając różę w ręce i większe czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest jak Bach chwilowo grany na pile.


Śmierć-kiedy-śpisz-przychodzi-a-ść-będziesz-ze-wcale-nie-trzeba-oddychać-że-cisza-bez-oddechu-to-niezła-muzyka-jesteś-ły-jak-iskra-i
wisława szymborskaŚmierćkiedyśpiszprzychodziśnićbędzieszzewcalenietrzebaoddychaćżeciszabezoddechutoniezłamuzykajesteśmałyjakiskragaśnieszdotaktuŚmierćtylkotakabóluwięcejmiałeśtrzymającróżęręcewiększeczułeśprzerażeniewidzącpłatekspadłnaziemięŚwiattakitylkotakżyćumieraćtylewszystkoinnejestbachchwilowogranypilekiedy śpiszśpisz przychodziśnić będzieszze wcalewcale nienie trzebatrzeba oddychaćże ciszacisza bezbez oddechuniezła muzykajesteś małymały jakjak iskraiskra ii gaśnieszgaśniesz dodo taktuŚmierć tylkotylko takabólu więcejwięcej miałeśmiałeś trzymająctrzymając różęw ręceręce ii większewiększe czułeśczułeś przerażenieprzerażenie widzącże płatekpłatek spadłspadł nana ziemięŚwiat tylkotylko takitylko taktak żyći umieraćumierać tylkotylko tylewszystko inneinnejestjest jakjak bachbach chwilowochwilowo granygrany nana pilekiedy śpisz przychodzia śnić będzieszze wcale niewcale nie trzebanie trzeba oddychaćże cisza bezcisza bez oddechuoddechu to niezłajesteś mały jakmały jak iskrajak iskra iiskra i gaśnieszi gaśniesz dogaśniesz do taktuŚmierć tylko takabólu więcej miałeświęcej miałeś trzymającmiałeś trzymając różętrzymając różę wróżę w ręcew ręce iręce i większei większe czułeświększe czułeś przerażenieczułeś przerażenie widzącże płatek spadłpłatek spadł naspadł na ziemięŚwiat tylko takitylko tak żyći umierać tylkoumierać tylko tylea wszystko innewszystko innejest jakjest jak bachjak bach chwilowobach chwilowo granychwilowo grany nagrany na pile

Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Tylko ręce, które ją dziedziczą to ręce czyste. -Mikołaj Gomez Davilla
sprawowanie-władzy-jest-tylko-wówczas-niewinne-gdy-jest-ona-bezwarunkowa-tylko-rę-które-ją-dziedziczą-to-rę-czyste
Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem. -Vladimir Holan
nie-miłoś-wielu-tylko-jedna-miłość-tak-jak-wszystkie-krzyże-są-tylko-jednym-krzyżem
Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania. -Epikur
Śmierć-nas-nic-nie-obchodzi-bo-zło-i-dobro-jest-tylko-tam-gdzie-można-coś-odczuwać-zmysłami-śmierć-zaś-jest-końcem-zmysłowego-odczuwania