Śmierć, kiedy śpisz przychodzi. A śnić będziesz, ze wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka, jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Bólu więcej miałeś trzymając różę w ręce i większe czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest jak Bach chwilowo grany na pile.


Śmierć-kiedy-śpisz-przychodzi-a-ść-będziesz-ze-wcale-nie-trzeba-oddychać-że-cisza-bez-oddechu-to-niezła-muzyka-jesteś-ły-jak-iskra-i
wisława szymborskaŚmierćkiedyśpiszprzychodziśnićbędzieszzewcalenietrzebaoddychaćżeciszabezoddechutoniezłamuzykajesteśmałyjakiskragaśnieszdotaktuŚmierćtylkotakabóluwięcejmiałeśtrzymającróżęręcewiększeczułeśprzerażeniewidzącpłatekspadłnaziemięŚwiattakitylkotakżyćumieraćtylewszystkoinnejestbachchwilowogranypilekiedy śpiszśpisz przychodziśnić będzieszze wcalewcale nienie trzebatrzeba oddychaćże ciszacisza bezbez oddechuniezła muzykajesteś małymały jakjak iskraiskra ii gaśnieszgaśniesz dodo taktuŚmierć tylkotylko takabólu więcejwięcej miałeśmiałeś trzymająctrzymając różęw ręceręce ii większewiększe czułeśczułeś przerażenieprzerażenie widzącże płatekpłatek spadłspadł nana ziemięŚwiat tylkotylko takitylko taktak żyći umieraćumierać tylkotylko tylewszystko inneinnejestjest jakjak bachbach chwilowochwilowo granygrany nana pilekiedy śpisz przychodzia śnić będzieszze wcale niewcale nie trzebanie trzeba oddychaćże cisza bezcisza bez oddechuoddechu to niezłajesteś mały jakmały jak iskrajak iskra iiskra i gaśnieszi gaśniesz dogaśniesz do taktuŚmierć tylko takabólu więcej miałeświęcej miałeś trzymającmiałeś trzymając różętrzymając różę wróżę w ręcew ręce iręce i większei większe czułeświększe czułeś przerażenieczułeś przerażenie widzącże płatek spadłpłatek spadł naspadł na ziemięŚwiat tylko takitylko tak żyći umierać tylkoumierać tylko tylea wszystko innewszystko innejest jakjest jak bachjak bach chwilowobach chwilowo granychwilowo grany nagrany na pile

Tylko chwasty sieją się same i rosną w przyśpieszeniu. Wszystko inne, aby mogło rosnąć i żyć wymaga czasu i cierpliwości, mozołu i dbałości. Jak ludzkość istnieje, raz tylko manna spadła z nieba i też nie wiadomo, czy to prawda.Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Tylko ręce, które ją dziedziczą to ręce czyste.Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem.Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni. . . [Dżyngis-Chan] rzucił na śmierć miliony kobiet i dzieci świadomie i z lekkim sercem - historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państw. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania kobiet i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. - Hitler na odprawie dowódców 22 sierpnia 1939Śmierć nas nic nie obchodzi, bo zło i dobro jest tylko tam, gdzie można coś odczuwać zmysłami, śmierć zaś jest końcem zmysłowego odczuwania.