Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy.


Śmierć-koszto­wać-każde­mu-wie­rzyć-nadzieję-stra­ć- są to os­tatnie-rzeczy
jan ŻabczycŚmierćkoszto­waćkażde­muwie­rzyćnadziejęstra­cić są to os­tatnierzeczyŚmierć koszto­waćkażde­mu wie­rzyćnadzieję stra­cić są to os­tatnie rzeczy

Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!')  -thrillofit
wolę-wie­rzyć-że ludzie-noszą-maski-ż-w to-że na prawdę-­cy-są-na-pod­sta­wie-słów-stephe­na-kin­ga-'zrzu­ć-mas­ki
Każda rzecz wiel­ka mu­si koszto­wać i mu­si być trud­na. Tyl­ko rzeczy małe i liche są łatwe. -Stefan Wyszyński
każda-rzecz-wiel­ka-mu­-koszto­wać-i mu­-być-trud­na-tyl­ko rzeczy-łe-i liche-są łatwe