Śmierć na mnie czeka.. Wiedzę ją już z daleka. Chcę do niej biec. Od świata uciec. Chcę by mnie przytuliła. Czułością opatuliła. Chcę by mnie zabrała. Udrękę skracała. Lecz ona się odwraca. Po ja­kimś cza­sie znów wraca. A ja biegnę do niej od nowa. Używając przy tym błagal­ne słowa. I tak w kółko, bez ustanku. Koło się kręci.. Nie ma przystanku..


Śmierć-na mnie-czeka-wiedzę-ją już-z daleka-chcę-do niej-biec-od-świata-uciec-chcę-by mnie-przytuliła-czułośą-opatuliła-chcę
i'm nothingŚmierćna mnieczekawiedzęją jużz dalekachcędo niejbiecodświatauciecby mnieprzytuliłaczułościąopatuliłazabrałaudrękęskracałaleczona sięodwracapoja­kimścza­sieznówwracaja biegnęod nowaużywającprzytymbłagal­nesłowatakw kółkobezustankukoło siękręcinie ma przystankuŚmierć na mniena mnie czekawiedzę ją jużją już z dalekachcę do niejdo niej biecod świataświata uciecchcę by mnieby mnie przytuliłaczułością opatuliłachcę by mnieby mnie zabrałaudrękę skracałalecz ona sięona się odwracapo ja­kimśja­kimś cza­siecza­sie znówznów wracaja biegnę do niejdo niej od nowaużywając przyprzy tymtym błagal­nebłagal­ne słowai taktak w kółkobez ustankukoło się kręciŚmierć na mnie czekawiedzę ją już z dalekachcę do niej biecod świata uciecchcę by mnie przytuliłachcę by mnie zabrałalecz ona się odwracapo ja­kimś cza­sieja­kimś cza­sie znówcza­sie znów wracaa ja biegnę do niejja biegnę do niej od nowaużywając przy tymprzy tym błagal­netym błagal­ne słowai tak w kółko

Tak, szczęście przyjść chciało lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać lecz ser­ce mu pękło, gdy poz­nał, że we mnie skrę roz­tlić chce próżno... -Leopold Staff
tak-szczęście-przyjść-chciało-lecz-mroków ę-zlękło-ktoś-chciał-mnie-ukochać-lecz-ser­-mu pękło-gdy-poz­nał-że we mnie-skrę