Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia.


Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
anjaŚmierćto nie ko­niectopoczątekno­wegoyciapoczątek no­wegono­wego Życiapoczątek no­wego Życia

Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania.Ko­niec pot­wier­dził je­go początek.Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki.Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia.Coś się skończyło.. Potężny roz­dział mo­jego życia - to on odchodzi. A do­piero co się zaczynał.. Mała dziew­czyn­ka, oglądająca no­we sce­ny in­ne­go świata.. Te­raz już ja­ko dorosła, od­biera os­tatnie aspekty.. 'Szko­da' - myśli, przełykając żal. Ofic­jalny ko­niec oczekiwań, nieofic­jalny początek pus­tki, smut­ku i  rozdarcia. Żegnaj.. 15.07.2011 Ta­les ma­wiał, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlacze­go więc - po­wie­dział ktoś - nie umierasz? Właśnie dla­tego - od­parł - że śmierć nie różni się od życia.