Śmieszne jest to, co niezgodne ze zwyczajami i pospolitymi postępkami dnia codziennego.


Śmieszne-jest-to-co-niezgodne-ze-zwyczajami-i-pospolitymi-postępkami-dnia-codziennego
montesquieuŚmiesznejesttoconiezgodnezezwyczajamipospolitymipostępkamidniacodziennegoŚmieszne jestco niezgodneniezgodne zeze zwyczajamizwyczajami ii pospolitymipospolitymi postępkamipostępkami dniadnia codziennegoco niezgodne zeniezgodne ze zwyczajamize zwyczajami izwyczajami i pospolitymii pospolitymi postępkamipospolitymi postępkami dniapostępkami dnia codziennegoco niezgodne ze zwyczajaminiezgodne ze zwyczajami ize zwyczajami i pospolitymizwyczajami i pospolitymi postępkamii pospolitymi postępkami dniapospolitymi postępkami dnia codziennegoco niezgodne ze zwyczajami iniezgodne ze zwyczajami i pospolitymize zwyczajami i pospolitymi postępkamizwyczajami i pospolitymi postępkami dniai pospolitymi postępkami dnia codziennego

Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona
móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Praw­dzi­wa mądrość życia dos­trze­ga wspa­niałość dnia codziennego. -Pearl Buck
praw­dzi­wa-mądrość-życia-­trze­ga-wspa­niałość-dnia-codziennego
Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie. -Kartezjusz
ilekroć-niezgodne-są-ze-sobą-sądy-dwóch-ludzi-o-tym-samym-przedmiocie-jest-rzeczą-pewną-iż-przynajmniej-jeden-z-nich-jest-w-błędzie
Nie to naj­ciężej wyz­nać, co w nas jest zbrod­nicze, ale co wstyd­li­we i śmieszne. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
nie-to naj­ężej-wyz­nać-co w nas-jest zbrod­nicze-ale-co wstyd­li­we-i śmieszne