Śmieszne wymagania mężczyzny! Pożąda kobiety, a gdy mu się odda szczerze i bez zastrzeżeń, gotów uważać ów akt zbyt wielkiej wspaniałomyślności nieomal za złamanie wiary!


Śmieszne-wymagania-mężczyzny-pożąda-kobiety-a-gdy-mu-ę-odda-szczerze-i-bez-zastrzeżeń-gotów-uważać-ów-akt-zbyt-wielkiej
romain rollandŚmiesznewymaganiamężczyznypożądakobietygdymusięoddaszczerzebezzastrzeżeńgotówuważaćówaktzbytwielkiejwspaniałomyślnościnieomalzazłamaniewiaryŚmieszne wymaganiawymagania mężczyznypożąda kobietygdy mumu sięsię oddaodda szczerzeszczerze ii bezbez zastrzeżeńgotów uważaćuważać ówów aktakt zbytzbyt wielkiejwielkiej wspaniałomyślnościwspaniałomyślności nieomalnieomal zaza złamaniezłamanie wiaryŚmieszne wymagania mężczyznya gdy mugdy mu sięmu się oddasię odda szczerzeodda szczerze iszczerze i bezi bez zastrzeżeńgotów uważać ówuważać ów aktów akt zbytakt zbyt wielkiejzbyt wielkiej wspaniałomyślnościwielkiej wspaniałomyślności nieomalwspaniałomyślności nieomal zanieomal za złamanieza złamanie wiary

Nasze akty... Akt żalu : szko­da, że bar­dziej mu nie przyłożyłem. Akt nadziei: może mu jeszcze ktoś przyłoży. Akt wiary : i tak już się z te­go nie podniesie. Akt miłości : kocham siebie za to wszystko.Żyję na tym świecie zbyt długo, by wiedzieć, że należy przyjrzeć się uważnie po raz drugi wszystkiemu, co na pierwszy rzut oka budzi moje zaufanie bez zastrzeżeń.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Kto odda się cały jednej wielkiej czy małej sprawie, w dodatku sprawie beznadziejnej, ten musi umrzeć w końcu za nią albo też przez nią.Kobieta bez mężczyzny więdnieje, a mężczyzna bez kobiety szaleje.Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]