Święci mężowie powiadają, że życie to tajemnica. I wierzą w ten koncept z radosnym obliczem. Lecz są tajemnice co gryzą z wściekłości i pragną cię dopaść wśród nocnej ciemności.


Świę-mężowie-powiadają-że-życie-to-tajemnica-i-wierzą-w-ten-koncept-z-radosnym-obliczem-lecz-są-tajemnice-co-gryzą-z-wściekłoś-i
dean r. koontzŚwięcimężowiepowiadajążeżycietotajemnicawierzątenkonceptradosnymobliczemlecztajemnicecogryząwściekłościpragnąciędopaśćwśródnocnejciemnościŚwięci mężowiemężowie powiadająże życiei wierząwierzą ww tenten konceptkoncept zz radosnymradosnym obliczemlecz sąsą tajemnicetajemnice coco gryzągryzą zz wściekłościwściekłości ii pragnąpragną cięcię dopaśćdopaść wśródwśród nocnejnocnej ciemnościŚwięci mężowie powiadajążycie to tajemnicai wierzą wwierzą w tenw ten konceptten koncept zkoncept z radosnymz radosnym obliczemlecz są tajemnicesą tajemnice cotajemnice co gryząco gryzą zgryzą z wściekłościz wściekłości iwściekłości i pragnąi pragną ciępragną cię dopaśćcię dopaść wśróddopaść wśród nocnejwśród nocnej ciemności

Człowiek jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi. -Maria Dąbrowska
człowiek-jest-tajemnicą-z-tajemnicy-przybywa-i-w-tajemnicę-odchodzi
... i odejść Ci przyszło tak łatwo... Ludzie
i odejść-ci przyszło-tak-łatwo-ludzie-cieka­wi- na­wet-nie wierzą-że istniałeś-i-słoń-jak co ra­no-wstało-lecz-ten
w is­tnienie-piekła-wierzą-tyl­ko-którzy-wierzą-że-do niego-nie pójdą-w niebo-wierzą-wszyscy-lesław-nowara 
Kto raz zrozumiał, że jutro jest niczem, że żyje jeno dla tej jednej chwili, ten Boga śmiałym powita obliczem. -Stanisław Wyspiański
kto-raz-zrozumiał-że-jutro-jest-niczem-że-żyje-jeno-dla-tej-jednej-chwili-ten-boga-śmiałym-powita-obliczem