Świado­mi swo­jej skończoności...


Świado­mi-swo­jej-skończonoś-bez-wzglę-na to-jak bar­dzo-byśmy ę-sta­rali-to i tak-świat-po­zos­­nie-jed­nym-wiel­kim
maverick123Świado­miswo­jejskończonościbezwzględuna tojak bar­dzobyśmy sięsta­ralito i takświatpo­zos­ta­niejed­nymwiel­kimniespełnieniem Świado­mi swo­jejswo­jej skończonościbez względuwzględu na tojak bar­dzo byśmy siębyśmy się sta­ralito i tak światświat po­zos­ta­niepo­zos­ta­nie jed­nymjed­nym wiel­kimŚwiado­mi swo­jej skończonościbez względu na tojak bar­dzo byśmy się sta­ralito i tak świat po­zos­ta­nieświat po­zos­ta­nie jed­nympo­zos­ta­nie jed­nym wiel­kimto i tak świat po­zos­ta­nie jed­nymświat po­zos­ta­nie jed­nym wiel­kimto i tak świat po­zos­ta­nie jed­nym wiel­kim

Nie boję się o to, że jak coś pójdzie nie tak, zos­tanę sam, a ki­bice od­wrócą się ode mnie. Świado­mość, że tak się nie sta­nie, bar­dzo mi pomaga. -Adam Małysz
nie-boję ę-o to-że jak coś-pójdzie-nie tak-zos­tanę-sam-a ki­bice-od­wrócą ę-ode-mnie-Świado­mość że tak ę-nie sta­nie
Masz włas­ny świat, które­go nig­dy nie zdołam od­wie­dzić bez względu na to jak bar­dzo bym się starała. -Zielona15
masz-włas­ny-świat-które­go-nig­dy-nie zdołam-od­wie­dzić-bez-wzglę-na to jak bar­dzo-bym ę-starała
Nie mar­tw się. Cza­sami by­wa tak, że nadzieje się nie spełniają. Bez względu na to, co pla­nuje­my i jak bar­dzo so­bie te­go życzymy. -Paullina Simons
nie-mar­tw-ę-cza­sami by­wa-tak-że nadzieje ę-nie spełniają-bez wzglę-na to-co pla­nuje­my-i jak bar­dzo-so­bie-te­go