Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci.


Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
antoni kępińskiŚwiado­mośćżyciawiąże sięze świado­mościąśmierciŚwiado­mość życiażycia wiąże sięwiąże się ze świado­mościąze świado­mością śmierciŚwiado­mość życia wiąże siężycia wiąże się ze świado­mościąwiąże się ze świado­mością śmierciŚwiado­mość życia wiąże się ze świado­mościążycia wiąże się ze świado­mością śmierciŚwiado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci

Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin
byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności!  -Michał Choromański
nałóg-trak­to­wany-po­ważnie-prak­ty­kowa­ny-z całą-świado­mośą-i me­todą-kry­-w so­bie-wiele-nie dających ę-zap­rzeczyć
Świado­mość nie przychodzi bez bólu. -Carl Gustav Jung
Świado­mość-nie przychodzi-bez-bólu