Świado­mość-i czas-który-wkłada­my-w życiowy-cel-przy­nosi-naj­częściej-­me-po­zytyw­ne-skut­ki~pa­weł-rychlica 
rychcikŚwiado­mośći czasktórywkłada­myw życiowycelprzy­nosinaj­częściejsa­mepo­zytyw­neskut­ki~pa­wełrychlica Świado­mość i czasktóry wkłada­mywkłada­my w życiowyw życiowy celcel przy­nosiprzy­nosi naj­częściejnaj­częściej sa­mesa­me po­zytyw­nektóry wkłada­my w życiowywkłada­my w życiowy celw życiowy cel przy­nosicel przy­nosi naj­częściejprzy­nosi naj­częściej sa­menaj­częściej sa­me po­zytyw­nektóry wkłada­my w życiowy celwkłada­my w życiowy cel przy­nosiw życiowy cel przy­nosi naj­częściejcel przy­nosi naj­częściej sa­meprzy­nosi naj­częściej sa­me po­zytyw­nektóry wkłada­my w życiowy cel przy­nosiwkłada­my w życiowy cel przy­nosi naj­częściejw życiowy cel przy­nosi naj­częściej sa­mecel przy­nosi naj­częściej sa­me po­zytyw­ne

Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.