Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć! 


Świado­mość-te­go-kim-jes­tem-wca­-nie ułat­wia-mi życiawręcz-sta­ ę-ono-co­raz-trud­niej­sze-chce odejśćodpłynąćzacząć
van kaliszŚwiado­mośćte­gokimjes­temwca­lenie ułat­wiami życiawręczsta­je sięonoco­raztrud­niej­szechce odejśćodpłynąćzacząćżyćna no­wonie od­wra­cając sięza siebiezacząćno­weporządneżyciemamjużdośćtychmiej­scw którychbyłemtychludziktórychpoz­nałemi oka­zali siębyćin­niniż sięwy­dawa­liz pozoruniechcew tymświeciepełnymcham­stwapros­tac­twafałszy­wościbólucierpieniachceodejśćodleciećodpłynąć Świado­mość te­gote­go kimkim jes­temjes­tem wca­lewca­le nie ułat­wiasta­je się onoono co­razco­raz trud­niej­szeżyć na no­wona no­wo nie od­wra­cając sięnie od­wra­cając się za siebiezacząć no­weno­we porządneporządne życiemam jużjuż dośćdość tychtych miej­scktórych poz­nałempoz­nałem i oka­zali sięi oka­zali się byćbyć in­niin­ni niż sięniż się wy­dawa­liwy­dawa­li z pozorunie chcechce żyćżyć w tymw tym świecieświecie pełnymŚwiado­mość te­go kimte­go kim jes­temkim jes­tem wca­lejes­tem wca­le nie ułat­wiasta­je się ono co­razono co­raz trud­niej­szeżyć na no­wo nie od­wra­cając sięna no­wo nie od­wra­cając się za siebiezacząć no­we porządneno­we porządne życiemam już dośćjuż dość tychdość tych miej­scktórych poz­nałem i oka­zali siępoz­nałem i oka­zali się byći oka­zali się być in­nibyć in­ni niż sięin­ni niż się wy­dawa­liniż się wy­dawa­li z pozorunie chce żyćchce żyć w tymżyć w tym świeciew tym świecie pełnym

Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :(  -sala
chce-odejść-i za­pom­nieć-nie chce-już-żyć-nie chce-już-być-przep­raszam- to nie mój-świat-i żywioł-