Świado­mość tru­du dopłynięcia do brze­gu często pod­po­wiada żeby od­dać się nur­tom. Nie ma nic gor­sze­go, jak wyb­ra­nie najłat­wiej­szej tra­sy. Po­zor­ny ba­nał, piękny wodospad.


Świado­mość-tru­-dopłynięcia-do brze­gu-często-pod­po­wiada-żeby-od­dać ę-nur­tom-nie  nic-gor­sze­go-jak wyb­ra­nie
papużkaŚwiado­mośćtru­dudopłynięciado brze­guczęstopod­po­wiadażebyod­dać sięnur­tomnie ma nicgor­sze­gojak wyb­ra­nienajłat­wiej­szejtra­sypo­zor­ny ba­nałpięknywodospadŚwiado­mość tru­dutru­du dopłynięciadopłynięcia do brze­gudo brze­gu częstoczęsto pod­po­wiadapod­po­wiada żebyżeby od­dać sięod­dać się nur­tomnie ma nic gor­sze­gojak wyb­ra­nie najłat­wiej­szejnajłat­wiej­szej tra­sypiękny wodospadŚwiado­mość tru­du dopłynięciatru­du dopłynięcia do brze­gudopłynięcia do brze­gu częstodo brze­gu często pod­po­wiadaczęsto pod­po­wiada żebypod­po­wiada żeby od­dać siężeby od­dać się nur­tomjak wyb­ra­nie najłat­wiej­szej tra­sy

Po­lityk mu­si mieć grub­szą skórę i świado­mość, że ludzie mają z re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażenia o politykach.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat.Naj­gor­sze chwi­le w życiu to te, kiedy nic się nie dzieje, bo to oz­nacza, że za­raz tra­fi człowieka coś niedobrego.Roz­rywka po­maga tra­cić świado­mość upływu czasu.– I co pod­po­wiada ci two­je serce? – Nie wiem. – Może zbyt gor­li­wie sta­rasz się je słyszeć.Gdy­bym mogła sa­modziel­nie wyb­rać epokę w której chciałabym żyć, wyb­rałabym XIX wiek. Czas ele­gan­ckich ko­biet, praw­dzi­wych mężczyzn, ok­res sza­cun­ku, kul­tu­ry, praw­dzi­wej miłości, ra­dości czer­pa­nej z życia. Wszys­tko było łat­wiej­sze, in­ne, lep­sze. Nie był to w końcu XXI wiek. Tu­taj żeby przet­rwać, mu­sisz os­tro wal­czyć i ra­zić aro­gan­cją wszys­tkich dookoła by się przebić. 16.08.2011 * chodziło mi o ro­man­tyzm, re­lac­je między ludźmi..