Świat idzie nap­rzód tyl­ko dzięki tym, którzy się te­mu sprzeciwiają.


Świat-idzie-nap­rzód-tyl­ko-dzięki-tym-którzy ę-te­mu-sprzeciwiają
johann wolfgang goetheŚwiatidzienap­rzódtyl­kodziękitymktórzy sięte­musprzeciwiająŚwiat idzieidzie nap­rzódnap­rzód tyl­kotyl­ko dziękidzięki tymktórzy się te­mute­mu sprzeciwiająŚwiat idzie nap­rzódidzie nap­rzód tyl­konap­rzód tyl­ko dziękityl­ko dzięki tymktórzy się te­mu sprzeciwiająŚwiat idzie nap­rzód tyl­koidzie nap­rzód tyl­ko dziękinap­rzód tyl­ko dzięki tymŚwiat idzie nap­rzód tyl­ko dziękiidzie nap­rzód tyl­ko dzięki tym

Świat idzie naprzód tylko tym, którzy się temu sprzeciwiają.Mort zauważył, że idzie nap­rzód, cho­ciaż nie dys­ku­tował o tym z nogami.Prze­mija­my. Sta­re ustępu­je miej­sca no­wemu, w ten sposób świat po­suwa się nap­rzód. Ale pa­miętaj­my o tych, którzy od­chodzą - ta pa­mięć da­je im nieśmiertelność.Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa.Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni.