Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością.


Świat-jest niczym-miłość go uk­ształto­wała-Świat zni­ka-bez-ś­-to co zos­­-jest miłośą
jeanette wintersonŚwiatjest niczymmiłość go uk­ształto­wałaŚwiat zni­kabezśla­duto co zos­ta­jejest miłościąŚwiat jest niczymŚwiat zni­ka bezbez śla­duŚwiat zni­ka bez śla­du

Gdzie byłeś gdy szu­kałem drogi? Każdy mój krok, był w stronę głosu, Który słyszałem. Który mówił kochaj. Dziś po­zos­tał tyl­ko ból. Nadziei brak. Ut­ra­cona siła wiel­kiej wiary w świat. Świat miłością prze­pełniony. Świat wy­marzo­ny... Bez choroby. Niefi­zycznej. Szczęściem dotleniony.. ~Mar­cin Twardysko.Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje.Miłość taka, jaki świat. Świat taki, jaka jest miłość.Zro­zumiałem, że świat jest niczym, że jest mecha­nicznym chaosem rządzo­nym przez bez­myślną, bydlęcą ag­resję, na którą nakłada­my nasze lęki i nadzieje.Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.