Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek.


Świat-jest peł-nies­pra­wied­li­woś-ban­kier może-na­pisać-zły-poemat-i nic-a niech-tyl­ko-poeta-spróbu­-wy­pisać-zły-czek
thomas stearns eliotŚwiatjest pełennies­pra­wied­li­wościban­kier możena­pisaćzłypoemati nica niechtyl­kopoetaspróbu­jewy­pisaćczekŚwiat jest pełenjest pełen nies­pra­wied­li­wościban­kier może na­pisaćna­pisać złyzły poematpoemat i nica niech tyl­kotyl­ko poetapoeta spróbu­jespróbu­je wy­pisaćwy­pisać złyzły czekŚwiat jest pełen nies­pra­wied­li­wościban­kier może na­pisać złyna­pisać zły poematzły poemat i nica niech tyl­ko poetatyl­ko poeta spróbu­jepoeta spróbu­je wy­pisaćspróbu­je wy­pisać zływy­pisać zły czekban­kier może na­pisać zły poematna­pisać zły poemat i nica niech tyl­ko poeta spróbu­jetyl­ko poeta spróbu­je wy­pisaćpoeta spróbu­je wy­pisać złyspróbu­je wy­pisać zły czekban­kier może na­pisać zły poemat i nica niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisaćtyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać złypoeta spróbu­je wy­pisać zły czek

Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie.Nikt nie może cofnąć się w cza­sie i na­pisać no­wego początku, ale każdy może zacząć od dzi­siaj i do­pisać no­we zakończenie.Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.