Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.


Świat-jest-peł-niesprawiedliwoś-bankier-może-napisać-zły-poemat-i-nic-a-niech-tylko-poeta-spróbuje-wypisać-zły-czek
thomas stearns eliotŚwiatjestpełenniesprawiedliwościbankiermożenapisaćzłypoematnicniechtylkopoetaspróbujewypisaćczekŚwiat jestjest pełenpełen niesprawiedliwościbankier możemoże napisaćnapisać złyzły poematpoemat ii nicniech tylkotylko poetapoeta spróbujespróbuje wypisaćwypisać złyzły czekŚwiat jest pełenjest pełen niesprawiedliwościbankier może napisaćmoże napisać złynapisać zły poematzły poemat ipoemat i nica niech tylkoniech tylko poetatylko poeta spróbujepoeta spróbuje wypisaćspróbuje wypisać zływypisać zły czekŚwiat jest pełen niesprawiedliwościbankier może napisać złymoże napisać zły poematnapisać zły poemat izły poemat i nica niech tylko poetaniech tylko poeta spróbujetylko poeta spróbuje wypisaćpoeta spróbuje wypisać złyspróbuje wypisać zły czekbankier może napisać zły poematmoże napisać zły poemat inapisać zły poemat i nica niech tylko poeta spróbujeniech tylko poeta spróbuje wypisaćtylko poeta spróbuje wypisać złypoeta spróbuje wypisać zły czek

Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek.Zły początek zły koniec przynosi.To nie świat jest zły – ludzie są źli.Świat jest zły i jeszcze mu się to ułatwia.Świat nie jest zły. To ludzie go tak ubarwiają...Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”.