Świat jest zawsze dla człowieka tym, co uczynił on z niego... i co zaniedbał uczynić.


Świat-jest-zawsze-dla-człowieka-tym-co-uczynił-on-z-niego-i-co-zaniedbał-uczynić
nstanisław brzozowskiŚwiatjestzawszedlaczłowiekatymcouczyniłonniegozaniedbałuczynićŚwiat jestjest zawszezawsze dladla człowiekaczłowieka tymco uczyniłuczynił onon zz niegoniego ii coco zaniedbałzaniedbał uczynićŚwiat jest zawszejest zawsze dlazawsze dla człowiekadla człowieka tymco uczynił onuczynił on zon z niegoz niego iniego i coi co zaniedbałco zaniedbał uczynićŚwiat jest zawsze dlajest zawsze dla człowiekazawsze dla człowieka tymco uczynił on zuczynił on z niegoon z niego iz niego i coniego i co zaniedbałi co zaniedbał uczynićŚwiat jest zawsze dla człowiekajest zawsze dla człowieka tymco uczynił on z niegouczynił on z niego ion z niego i coz niego i co zaniedbałniego i co zaniedbał uczynić

Żona jest tym dla męża, czym mąż ją uczynił.Kobieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił.Ko­bieta jest dla męża tym, czym ten mąż ją uczynił.Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności.Jak żyć, co z sobą robić, aby starość uczynić pozytywnym choć dokuczliwym czasem? Uczynić z niego godną pointę? Nie dopuścić do degradacji? I czy jest to w ogóle możliwe? Sądzę - że udaje się tylko wybranym.Długo tkwiłem w prze­kona­niu, że świat jest wro­gi dla człowieka. Na tym właśnie po­lega niedojrzałość.