Świat nie jest moim pla­cem za­baw, sztuką wys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­ności i cierpienia.


Świat-nie jest moim-pla­cem-za­baw-sztuką-wys­­wianą-dla-mo­jej-przy­jem­noś-i cierpienia
robert anthony salvatoreŚwiatnie jest moimpla­cemza­bawsztukąwys­ta­wianądlamo­jejprzy­jem­nościi cierpieniaŚwiat nie jest moimnie jest moim pla­cempla­cem za­bawsztuką wys­ta­wianąwys­ta­wianą dladla mo­jejmo­jej przy­jem­nościprzy­jem­ności i cierpieniaŚwiat nie jest moim pla­cemnie jest moim pla­cem za­bawsztuką wys­ta­wianą dlawys­ta­wianą dla mo­jejdla mo­jej przy­jem­nościmo­jej przy­jem­ności i cierpieniaŚwiat nie jest moim pla­cem za­bawsztuką wys­ta­wianą dla mo­jejwys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­nościdla mo­jej przy­jem­ności i cierpieniasztuką wys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­nościwys­ta­wianą dla mo­jej przy­jem­ności i cierpienia

Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.To co spra­wia mi naj­wiecej przy­jem­nosci w wys­te­powa­niu to da­wanie ludziom ra­dos­ci. Zwyk­le wy­wola­nie us­mie­chu na czy­jejs twarzy znaczy dla mnie wiecej niz wszys­tko inne.Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie.Życie to us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­sze wyg­ry­wa, ale war­to po­sie­dzieć przy sto­le i grać dla sa­mej przy­jem­ności grania.Sta­le muszę pow­tarzać: „Bar­dzo mi przy­jem­nie...” fa­cetom, z który­mi spot­ka­nie wca­le mi nie ro­bi przy­jem­ności. Ale jeżeli chcesz, bra­cie, żyć, mu­sisz te ko­medie odgrywać.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.