Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wie­czny, tak jak i czas, który go mie­rzy; pojęcie te­raźniej­szości za­wiera pojęcie przeszłości i przyszłości.


Świat-nie miał-początku-i nie będzie-miał-końca-ruch jest wie­czny-tak-jak i czas-który-go mie­rzy-pojęcie-te­raźniej­szoś
arystotelesŚwiatnie miałpoczątkui nie będziemiałkońcaruch jest wie­cznytakjak i czasktórygo mie­rzypojęciete­raźniej­szościza­wieraprzeszłościi przyszłościŚwiat nie miałnie miał początkupoczątku i nie będziei nie będzie miałmiał końcatak jak i czasktóry go mie­rzypojęcie te­raźniej­szościte­raźniej­szości za­wieraza­wiera pojęciepojęcie przeszłościprzeszłości i przyszłościŚwiat nie miał początkunie miał początku i nie będziepoczątku i nie będzie miałi nie będzie miał końcapojęcie te­raźniej­szości za­wierate­raźniej­szości za­wiera pojęcieza­wiera pojęcie przeszłościpojęcie przeszłości i przyszłości

Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości.Je­dyny ra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo, by nie myśleć o przyszłości.Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze...Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.Te­raźniej­szości zaw­sze to­warzyszą duchy przeszłości.