Świat nie jest. Świat się wiecznie zaczyna.


Świat-nie-jest-Świat-ę-wiecznie-zaczyna
julian przybośŚwiatniejestsięwieczniezaczynaŚwiat nienie jestŚwiat sięsię wieczniewiecznie zaczynaŚwiat nie jestŚwiat się wieczniesię wiecznie zaczynaŚwiat się wiecznie zaczyna

Młodości zarzuca się często, że wierzy, iż świat zaczyna się dopiero od niej; ale starość wierzy jeszcze częściej, iż świat kończy się razem z nią.To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym.Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością.