Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.


Świat-nie-miał-początku-i-nie-będzie-miał-końca-ruch-jest-wieczny-tak-jak-i-czas-który-go-mierzy-pojęcie-teraźniejszoś-zawiera-pojęcie
arystotelesŚwiatniemiałpoczątkubędziekońcaruchjestwiecznytakjakczasktórygomierzypojęcieteraźniejszościzawieraprzeszłościprzyszłościŚwiat nienie miałmiał początkupoczątku ii nienie będziebędzie miałmiał końcaruch jestjest wiecznytak jakjak ii czasktóry gogo mierzypojęcie teraźniejszościteraźniejszości zawierazawiera pojęciepojęcie przeszłościprzeszłości ii przyszłościŚwiat nie miałnie miał początkumiał początku ipoczątku i niei nie będzienie będzie miałbędzie miał końcaruch jest wiecznytak jak ijak i czasktóry go mierzypojęcie teraźniejszości zawierateraźniejszości zawiera pojęciezawiera pojęcie przeszłościpojęcie przeszłości iprzeszłości i przyszłości

Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wie­czny, tak jak i czas, który go mie­rzy; pojęcie te­raźniej­szości za­wiera pojęcie przeszłości i przyszłości.Pojęcie nieskończoności ma ten podwójny charakter, że narzuca się z konieczności umysłowi, a jest zgoła niewytłumaczonym. Kiedy zaś to pojęcie zawładnie umysłem, nie pozostaje już nic jak tylko uklęknąć, podziwiać i wielbić w pokorze...uczy­liśmy się na pa­mięć pos­pie­sznie i bezbronnie w ciszy i nieśmiałości swoich łez i oddechów po raz pierwszy chwy­taliśmy ogień jak­by miał być wieczny po­między na­mi było wiele rozpaczy wte­dy kiedy tak bardzo nie chcieliśmy się stracić Two­je spoj­rze­nie było czymś więcej nag­le jaśniało gwiazdami świat w jed­nym momencie spa­dał... z nami ku nam płonęłam pragnęłam wieczności każdy pocałunek składa­ny z czcią w swoim smut­ku końca szeptem czułością wszys­tko zaczy­nało się od nowa. Nikt tak mnie nie kochał, jak Ty Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie.Gdy­bym też miał dar pro­roko­wania i znał wszys­tkie ta­jem­ni­ce, i po­siadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry prze­nosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.Jak będę miał czas to siądę i pomyślę, jak nie będę miał czasu to tylko siądę.