Świat ofiaro­wuje nam cza­sami coś ta­kiego: krótką przerwę, kiedy nad rin­giem roz­brzmiewa gong i idziemy do na­rożni­ka, gdzie ktoś opat­ru­je nasze poobi­jane życie.


Świat-ofiaro­wuje-nam-cza­sami-coś-­kiego-krótką-przerwę-kiedy-nad-rin­giem-roz­brzmiewa-gong-i idziemy-do na­roż­ka-gdzie-ktoś
sue monk kiddŚwiatofiaro­wujenamcza­samicośta­kiegokrótkąprzerwękiedynadrin­giemroz­brzmiewagongi idziemydo na­rożni­kagdziektośopat­ru­jenaszepoobi­janeżycieŚwiat ofiaro­wujeofiaro­wuje namnam cza­samicza­sami coścoś ta­kiegokrótką przerwękiedy nadnad rin­giemrin­giem roz­brzmiewaroz­brzmiewa gonggong i idziemyi idziemy do na­rożni­kagdzie ktośktoś opat­ru­jeopat­ru­je naszenasze poobi­janepoobi­jane życieŚwiat ofiaro­wuje namofiaro­wuje nam cza­saminam cza­sami coścza­sami coś ta­kiegokiedy nad rin­giemnad rin­giem roz­brzmiewarin­giem roz­brzmiewa gongroz­brzmiewa gong i idziemygong i idziemy do na­rożni­kagdzie ktoś opat­ru­jektoś opat­ru­je naszeopat­ru­je nasze poobi­janenasze poobi­jane życie

Kiedy mówię pro­siłabym o słuchanie Kiedy piszę pro­siłabym o odpowiedź Kiedy coś Ci ofiaro­wuję nie liczę na nic oprócz dziękuję  -AgniM
kiedy-mówię-pro­łabym-o słuchanie-kiedy-piszę-pro­łabym-o odpowiedź-kiedy-coś-ci ofiaro­wuję-nie liczę-na nic-oprócz-dziękuję 
Gdzie te cza­sy, kiedy kochałeś mnie nad życie? ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
gdzie-te cza­sy-kiedy-kochałeś-mnie-nad-życie-~ mrs-vercetti 
Zdarza się, że kiedy coś jest nam naj­bar­dziej ze wszys­tkiego pot­rzeb­ne, nie nad­chodzi, zaś przychodzi wte­dy kiedy jest nam zbędne... -doorka
zdarza-ę-że kiedy-coś-jest nam-naj­bar­dziej-ze wszys­tkiego-pot­rzeb­ne-nie nad­chodzi-zaś-przychodzi-wte­dy-kiedy-jest nam