Świat: ol­brzy­mia myśl, która przyjęła kształt.


Świat-ol­brzy­mia-myśl-która-przyjęła-kształt
stefan napierskiŚwiatol­brzy­miamyślktóraprzyjęłakształtol­brzy­mia myślktóra przyjęłaprzyjęła kształtktóra przyjęła kształt

Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich.Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny. Spójrz w świat, we świata kształt, a ujrzysz twoje winy.Ser­ce wyol­brzy­mia dob­re wspom­nienia, zagłuszjąc złe, dzięki te­mu pot­ra­fimy udzwignąć ciężar przeszłości...Szczególnie w obec­nych cza­sach, gdy ludzkość tra­pi tak wiele trud­nych i złożonych prob­lemów, is­tnieje ol­brzy­mia pot­rze­ba roz­wi­jania swo­bod­ne­go i nies­krępo­wane­go myślenia.Ja... Jes­tem jedną z tych, które przy­wiązują się do jed­ne­go miłego słowa. Ta, która zaw­sze wszys­tko wyol­brzy­mia. Za­leży mi na in­nych o wiele bar­dziej, niż ja kiedy­kol­wiek znaczyłam dla nich. Ro­bię so­bie nadzieję, a po­tem płaczę. Sta­ram się tyl­ko, żeby nikt nie zauważył te­go, że jes­tem smut­na. Często się śmieję bo kocham to. Ta­ka już jes­tem. Cho­ler­nie wrażli­wa i wesoła...By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt.