Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­ji. To znaczy że każdy może czuć się wartościowy 


Świat-po­siada-niezi­den­ty­fiko­wany-pier­wias­tek-ak­ceptac­ji-to znaczy-że każdy-może-czuć ę-wartościowy 
danielloŚwiatpo­siadaniezi­den­ty­fiko­wanypier­wias­tekak­ceptac­jito znaczyże każdymożeczuć sięwartościowy Świat po­siadapo­siada niezi­den­ty­fiko­wanyniezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tekpier­wias­tek ak­ceptac­jito znaczy że każdyże każdy możemoże czuć sięczuć się wartościowy Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wanypo­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tekniezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­jito znaczy że każdy możeże każdy może czuć sięmoże czuć się wartościowy Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tekpo­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­jito znaczy że każdy może czuć sięże każdy może czuć się wartościowy Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­jito znaczy że każdy może czuć się wartościowy 

Mąż na wcza­sach: niezi­den­ty­fiko­wany obiekt latający.Każdy człowiek po­siada własną fi­lozo­fię, która dla in­ne­go nic nie znaczy.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.jest tek­st wiz­ja i mu­zyka co przenika tak głęboko wchodząc pod skórę wsu­wając się w oko i trwa w ciężkiej chwili niech wartościowy przekaz powstaje i dusze posili Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie.Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?