Świat przy­rody jest światem sil­nych uczuć, świat techniczny jest be­zuczu­ciowy, zimny.


Świat-przy­rody-jest światem-sil­nych-uczuć-świat-techniczny-jest be­zuczu­ciowy-zimny
antoni kępińskiŚwiatprzy­rodyjest światemsil­nychuczućświattechnicznyjest be­zuczu­ciowyzimnyŚwiat przy­rodyprzy­rody jest światemjest światem sil­nychsil­nych uczućświat technicznytechniczny jest be­zuczu­ciowyŚwiat przy­rody jest światemprzy­rody jest światem sil­nychjest światem sil­nych uczućświat techniczny jest be­zuczu­ciowyŚwiat przy­rody jest światem sil­nychprzy­rody jest światem sil­nych uczućŚwiat przy­rody jest światem sil­nych uczuć

Świat bez miłości jest światem martwym. -Albert Camus
Świat-bez-miłoś-jest-światem-martwym
Ludzie łat­wiej, odkąd świat jest światem, Znoszą oj­ca śmierć, niż oj­co­wiz­ny stratę. -Jerzy Czech
ludzie-łat­wiej-odkąd-świat-jest światem-znoszą-oj­ca-śmierć-ż-oj­co­wiz­ny-stratę
Dla mężczyz­ny ser­cem jest świat, dla ko­biety światem jest serce. -Christian Grabbe
dla-mężczyz­ny-ser­cem-jest świat-dla-ko­biety-światem-jest serce
Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce. -Christian Grabba
dla-mężczyzny-sercem-jest-świat-dla-kobiety-światem-jest-serce
Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością. -Jeanette Winterson
Świat-jest niczym-miłość go uk­ształto­wała-Świat zni­ka-bez-ś­-to co zos­­-jest miłośą