Świat przy­rody jest światem sil­nych uczuć, świat techniczny jest be­zuczu­ciowy, zimny.


Świat-przy­rody-jest światem-sil­nych-uczuć-świat-techniczny-jest be­zuczu­ciowy-zimny
antoni kępińskiŚwiatprzy­rodyjest światemsil­nychuczućświattechnicznyjest be­zuczu­ciowyzimnyŚwiat przy­rodyprzy­rody jest światemjest światem sil­nychsil­nych uczućświat technicznytechniczny jest be­zuczu­ciowyŚwiat przy­rody jest światemprzy­rody jest światem sil­nychjest światem sil­nych uczućświat techniczny jest be­zuczu­ciowyŚwiat przy­rody jest światem sil­nychprzy­rody jest światem sil­nych uczućŚwiat przy­rody jest światem sil­nych uczuć

Świat bez miłości jest światem martwym.Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym.Ludzie łat­wiej, odkąd świat jest światem, Znoszą oj­ca śmierć, niż oj­co­wiz­ny stratę.Dla mężczyz­ny ser­cem jest świat, dla ko­biety światem jest serce.Dla mężczyzny sercem jest świat; dla kobiety światem jest serce.Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością.