Świat-składa ę-z sil­nych-og­niw-jak i słabych-og­niwnazwę-to tak-brzyd­ko-to po pros­-eli­minac­ja-se­lek­cja-na­tural­na
rychcikŚwiatskłada sięz sil­nychog­niwjak i słabychog­niwnazwęto takbrzyd­koto po pros­tueli­minac­jase­lek­cjana­tural­nanies­te­ty to przyk­ro sięogląda~pa­wełrychlica Świat składa sięskłada się z sil­nychz sil­nych og­niwog­niw jak i słabychjak i słabych og­niwnazwęog­niwnazwę to takto tak brzyd­kobrzyd­ko to po pros­tuto po pros­tu (eli­minac­ja)(eli­minac­ja) se­lek­cjase­lek­cja na­tural­nanies­te­ty to przyk­ro się ogląda~pa­weł rychlica Świat składa się z sil­nychskłada się z sil­nych og­niwz sil­nych og­niw jak i słabychog­niw jak i słabych og­niwnazwęjak i słabych og­niwnazwę to takog­niwnazwę to tak brzyd­koto tak brzyd­ko to po pros­tubrzyd­ko to po pros­tu (eli­minac­ja)to po pros­tu (eli­minac­ja) se­lek­cja(eli­minac­ja) se­lek­cja na­tural­na

pa­radoks życia ... lęk przed sa­mot­nością by­wa tak niewyob­rażal­nie sil­ny , że pot­ra­fimy so­bie wmówić iż ko­goś kocha­my... i na­wet uwie­rzyć w to - przyk­re co pot­ra­fi zro­bić z na­mi strach ...