Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.


Świat-sta­ ę-co­raz-bar­dziej-niez­ro­zumiały-a ludzie- czy-gor­-może-za­gubieni-a każdy-radzi-so­bie-z tym-inaczej
andreaŚwiatsta­je sięco­razbar­dziejniez­ro­zumiałya ludzie czygor­simożeza­gubienia każdyradziso­biez tyminaczejnaj­gor­sze kiedyczłowiekaod najmłod­szychlatdo­tykazbytdużezłozbyt dużejak na je­gowieki doj­rzałośćbo człowiekpoz­biera sięze wszys­tkiego alenig­dynie będziejużta­kisamŚwiat sta­je sięsta­je się co­razco­raz bar­dziejbar­dziej niez­ro­zumiały czy gor­simoże za­gubieniza­gubieni a każdya każdy radziradzi so­bieso­bie z tymz tym inaczejczłowieka od najmłod­szychod najmłod­szych latlat do­tykado­tyka zbytzbyt dużeduże złozbyt duże jak na je­gojak na je­go wiekwiek i doj­rzałośćbo człowiek poz­biera siępoz­biera się ze wszys­tkiego ale nig­dynig­dy nie będzienie będzie jużjuż ta­kita­ki samŚwiat sta­je się co­razsta­je się co­raz bar­dziejco­raz bar­dziej niez­ro­zumiałymoże za­gubieni a każdyza­gubieni a każdy radzia każdy radzi so­bieradzi so­bie z tymso­bie z tym inaczejczłowieka od najmłod­szych latod najmłod­szych lat do­tykalat do­tyka zbytdo­tyka zbyt dużezbyt duże złozbyt duże jak na je­go wiekjak na je­go wiek i doj­rzałośćbo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego ale nig­dy nie będzienig­dy nie będzie jużnie będzie już ta­kijuż ta­ki sam

Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Żyje­my w bar­dzo roz­wi­niętym techno­logicznie społeczeństwie, które od­biera ludzkiego ducha i ser­ce. Stworzy­liśmy sa­mot­ność, w jej naj­gor­szej for­mie. I ta sa­mot­ność spra­wia, że ludzie co­raz bar­dziej od­da­lają się od te­go czym z de­finic­ji jest człowiek.Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele, Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę! __________________________ Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze