Świat stworzo­ny ja­ko dob­ry uległ za­ciem­nieniu na sku­tek wol­nych aktów stworzo­nych is­tot. Obec­nie jest miej­scem próby, którą przechodzą ludzkie dusze.


Świat-stworzo­ny-ja­ko-dob­ry-uległ-za­ciem­nieniu-na sku­tek-wol­nych-aktów-stworzo­nych-is­tot-obec­nie jest miej­scem-próby
karl theodor jaspersŚwiatstworzo­nyja­kodob­ryuległza­ciem­nieniuna sku­tekwol­nychaktówstworzo­nychis­totobec­nie jest miej­scempróbyktórąprzechodząludzkieduszeŚwiat stworzo­nystworzo­ny ja­koja­ko dob­rydob­ry uległuległ za­ciem­nieniuza­ciem­nieniu na sku­tekna sku­tek wol­nychwol­nych aktówaktów stworzo­nychstworzo­nych is­totobec­nie jest miej­scem próbyktórą przechodząprzechodzą ludzkieludzkie duszeŚwiat stworzo­ny ja­kostworzo­ny ja­ko dob­ryja­ko dob­ry uległdob­ry uległ za­ciem­nieniuuległ za­ciem­nieniu na sku­tekza­ciem­nieniu na sku­tek wol­nychna sku­tek wol­nych aktówwol­nych aktów stworzo­nychaktów stworzo­nych is­totktórą przechodzą ludzkieprzechodzą ludzkie dusze

Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest Na­wet naj­lep­szy miód nie jest w sta­nie skleić ser­ca, które­go roz­darło ty­siąc har­punów stworzo­nych ze słów.A u mnie słowa się nie liczą. Ja nie kocham słowa­mi. Nie lu­bię słów, niektóre są chy­ba tyl­ko po to stworzo­ne, żeby je co­fać. Między in­ny­mi po to stworzo­ne jest „kocham”.Dom rodzin­ny jest zwyk­le miej­scem, gdzie wyłado­wuje się nag­ro­madzo­ne w ciągu dnia ura­zy. Jest miej­scem oczyszcze­nia, w którym można poz­wo­lić so­bie na więcej niż po­za domem.Zdarzają się chwi­le, kiedy dusze wyz­wo­lone ze swych ciem­nych zasłon, płoną cu­downą wrażli­wością, która spra­wia, że cza­sem mil­cze­nie jest jaśniej­sze niż mowa Gdy­by Az­ja­ta pop­ro­sił mnie o opis Euro­py, zmuszo­ny byłbym od­po­wie­dzieć: Jest to część świata na­wie­dzo­na niewiary­god­nym złudze­niem, że człowiek zos­tał stworzo­ny z nicze­go i że je­go obec­ne na­rodzi­ny są je­go pier­wszym wejściem w życie.