Świat to wiel­kie płótno, na którym na­malo­wano piękno. Wys­tar­czy tyl­ko uważnie patrzeć.


Świat-to wiel­kie-płótno-na którym na­malo­wano-piękno-wys­tar­czy tyl­ko-uważnie-patrzeć
nora robertsŚwiatto wiel­kiepłótnona którym na­malo­wanopięknowys­tar­czy tyl­kouważniepatrzećŚwiat to wiel­kieto wiel­kie płótnona którym na­malo­wano pięknowys­tar­czy tyl­ko uważnieuważnie patrzećŚwiat to wiel­kie płótnowys­tar­czy tyl­ko uważnie patrzeć

No jas­ne, że muszę uważać. Nie ro­bię nic in­ne­go, tyl­ko uważam. Uważnie pat­rzę i uważnie się budzę, uważnie wychodzę i z lękiem wra­cam, uważnie się kładę i uważnie udaję, że czy­tam. Uważnie go­tuję, uważnie się myję, uważnie nakładam ma­ke-up na pod­bi­te oko i śla­dy na szyi. Uważnie.Żeby nie zauważył.Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć.Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój Czy wys­tar­czy tyl­ko głowa, by zat­rzy­mać w so­bie myśli? Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...? Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...? Do szczęścia wys­tar­czy tak niewiele -