Świat to wiel­kie płótno, na którym na­malo­wano piękno. Wys­tar­czy tyl­ko uważnie patrzeć.


Świat-to wiel­kie-płótno-na którym na­malo­wano-piękno-wys­tar­czy tyl­ko-uważnie-patrzeć
nora robertsŚwiatto wiel­kiepłótnona którym na­malo­wanopięknowys­tar­czy tyl­kouważniepatrzećŚwiat to wiel­kieto wiel­kie płótnona którym na­malo­wano pięknowys­tar­czy tyl­ko uważnieuważnie patrzećŚwiat to wiel­kie płótnowys­tar­czy tyl­ko uważnie patrzeć

Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć. -ktos-do-kochania
jeśli-ko­goś-nap­rawdę-kocha­my-ale-on nas-nie chce-wys­tar­czy-to że możemy-na niego-patrzeć
Czy wys­tar­czy tyl­ko głowa, by zat­rzy­mać w so­bie myśli?  -Czesław Banach
czy-wys­tar­czy-tyl­ko-głowa-by zat­rzy­ć-w so­bie-myśli 
Czy roz­budzo­ny ape­tyt na życie na­leży hamować...? Może wys­tar­czy tyl­ko pod­dać się je­go sile...?  -Yankes
czy-roz­budzo­ny-ape­tyt-na życie-na­ży-hamować-może-wys­tar­czy-tyl­ko-pod­dać ę-­go-sile 
Do szczęścia wys­tar­czy tak niewiele - 
do szczęścia-wys­tar­czy-tak-niewiele- kocham-cię-i świat-sta­ ę-piękniej­szy