Świat uparł się przy pojęciach NA PRAWO i NA LEWO, zapominając przy tym, że istnieje także w GÓRZE i NA DOLE.


Świat-uparł-ę-przy-pojęciach-na-prawo-i-na-lewo-zapominając-przy-tym-że-istnieje-także-w-gÓrze-i-na-dole
franz werfelŚwiatuparłsięprzypojęciachnaprawolewozapominająctymżeistniejetakżegÓrzedoleŚwiat uparłuparł sięsię przyprzy pojęciachpojęciach nana prawoprawo ii nana lewozapominając przyprzy tymże istniejeistnieje takżetakże ww gÓrzegÓrze ii nana doleŚwiat uparł sięuparł się przysię przy pojęciachprzy pojęciach napojęciach na prawona prawo iprawo i nai na lewozapominając przy tymże istnieje takżeistnieje także wtakże w gÓrzew gÓrze igÓrze i nai na doleŚwiat uparł się przyuparł się przy pojęciachsię przy pojęciach naprzy pojęciach na prawopojęciach na prawo ina prawo i naprawo i na lewoże istnieje także wistnieje także w gÓrzetakże w gÓrze iw gÓrze i nagÓrze i na doleŚwiat uparł się przy pojęciachuparł się przy pojęciach nasię przy pojęciach na prawoprzy pojęciach na prawo ipojęciach na prawo i nana prawo i na lewoże istnieje także w gÓrzeistnieje także w gÓrze itakże w gÓrze i naw gÓrze i na dole

Gdy świat znajduje się raz na górze, raz na dole, to sztuka polega na tym, by być z tymi, co na górze.Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot.Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie.Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawoPrzy­jaciel, przy­jacielo­wi wrogi Obo­je so­bie pod­sta­wiają nogi Do te­go pieniędzy so­bie nie pożyczają Bo udają, że ich nie mają A naj­lep­sze w tym jest to Że ten świat to co­raz większe zło