Światełka dob­rych uczynków idzie wy­palić, wy­pomi­nając je so­bie w kłótni i po­tem za­miast pos­ta­rać się je ja­koś wskrze­sić, wy­god­niej jest w pow­stałej ciem­ności uk­ry­wać stra­cone twarze. Z cyk­lu po­wieści


Światełka-dob­rych-uczynków-idzie-wy­palić-wy­pomi­nając- so­bie-w kłótni-i po­tem-za­miast-pos­­rać ę- ja­koś-wskrze­ć
riderŚwiatełkadob­rychuczynkówidziewy­palićwy­pomi­nającje so­biew kłótnii po­temza­miastpos­ta­rać sięje ja­kośwskrze­sićwy­god­niejjest w pow­stałejciem­nościuk­ry­waćstra­conetwarzecyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniaŚwiatełka dob­rychdob­rych uczynkówuczynków idzieidzie wy­palićwy­pomi­nając je so­bieje so­bie w kłótniw kłótni i po­temi po­tem za­miastza­miast pos­ta­rać siępos­ta­rać się je ja­kośje ja­koś wskrze­sićwy­god­niej jest w pow­stałejjest w pow­stałej ciem­nościciem­ności uk­ry­waćuk­ry­wać stra­conestra­cone twarzez cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniaŚwiatełka dob­rych uczynkówdob­rych uczynków idzieuczynków idzie wy­palićwy­pomi­nając je so­bie w kłótnije so­bie w kłótni i po­temw kłótni i po­tem za­miasti po­tem za­miast pos­ta­rać sięza­miast pos­ta­rać się je ja­kośpos­ta­rać się je ja­koś wskrze­sićwy­god­niej jest w pow­stałej ciem­nościjest w pow­stałej ciem­ności uk­ry­waćciem­ności uk­ry­wać stra­coneuk­ry­wać stra­cone twarzez cyk­lu po­wieści

Błędem jest kroczyć po ścieżce zła. Jeszcze większym zat­rzy­mać się na niej na stałe. Z cyk­lu po­wieści W do­bie każdej woj­ny jest więcej niż dwadzieścia czte­ry godzi­ny cierpienia. Z cyk­lu po­wieści Praw­dzi­wym epi­logiem dob­rej książki jest pa­mięć czytelnika. Z cyk­lu po­wieści Lot­ny umysł zaw­sze lądu­je dob­rym pomysłem. Z cyk­lu po­wieści Gdy szu­kasz po­mocy, nie ciesz się od ra­zu z te­go, że ludzie zaczy­nają za­kasy­wać ręka­wy. Może chcą tyl­ko umy­wać od two­jej spra­wy ręce. Z cyk­lu po­wieści Dro­ga nie ma łupi­ny i może dla­tego tak wielu ma trud­ności z ob­ra­niem swojej. Z cyk­lu po­wieści