Światem rządzi osioł.


Światem-rządzi-osioł
słońiczkaŚwiatemrządziosiołŚwiatem rządzirządzi osiołŚwiatem rządzi osioł

Ręka, która po­rusza kołyskę, rządzi światem.Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety....pieniądz rządzi światem, tak bied­ny­mi, którym go brak, jak i bo­gaty­mi, którzy są je­go niewolnikami.Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :) Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem.Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.