śle­po wpatrzona w ser­ce Bazyliszka ciężko zapłaczesz zim­ny­mi łzami cicha jak Gej­sza (s)padasz „Ko­bieta Ikar” Haiku o łzach (Miłość za­bija po­woli IV na pod­sta­wie Pa­ti Yang) Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/25/haiku-o-lzach-milosc-zabija-powoli-iv-na-podstawie-pati-yang/ 


ś­po-wpatrzona-w-ser­-bazyliszka-ężko-zapłaczesz-zim­ny­mi-łzami-cicha-jak gej­sza-spadasz-ko­bieta-ikar-haiku-o łzach-miłość
odys syn laertesaśle­powpatrzonaser­cebazyliszkaciężkozapłaczeszzim­ny­miłzamicichajak gej­szaspadasz„ko­bietaikar”haikuo łzachmiłośćza­bijapo­woliiv na pod­sta­wiepa­tiyangodyslu­ty2015httpsodyssynlaertesawordpresscom20150225haikuolzachmilosczabijapowoliivnapodstawiepatiyang śle­po wpatrzonawpatrzona ww ser­ceser­ce bazyliszkabazyliszka ciężkociężko zapłaczeszzapłaczesz zim­ny­mizim­ny­mi łzamiłzami cichacicha jak gej­szajak gej­sza (s)padasz(s)padasz „ko­bieta„ko­bieta ikar”ikar” haikuhaiku o łzacho łzach (miłość(miłość za­bijaza­bija po­wolipo­woli iv na pod­sta­wieiv na pod­sta­wie pa­tipa­ti yang)yang) odyslu­ty 2015śle­po wpatrzona wwpatrzona w ser­cew ser­ce bazyliszkaser­ce bazyliszka ciężkobazyliszka ciężko zapłaczeszciężko zapłaczesz zim­ny­mizapłaczesz zim­ny­mi łzamizim­ny­mi łzami cichałzami cicha jak gej­szacicha jak gej­sza (s)padaszjak gej­sza (s)padasz „ko­bieta(s)padasz „ko­bieta ikar”„ko­bieta ikar” haikuikar” haiku o łzachhaiku o łzach (miłośćo łzach (miłość za­bija(miłość za­bija po­woliza­bija po­woli iv na pod­sta­wiepo­woli iv na pod­sta­wie pa­tiiv na pod­sta­wie pa­ti yang)pa­ti yang) odys

nieme zapatrzenie sza­rych oczu w czer­wień ust głodem ka­pie łza Ocu­lus - Odys, sier­pień 2015 (do ob­ra­zu Woj­cie­cha Siud­ma­ka Ogień i woda Che­miczny oksymoron Łączą się w Parę Żywioły dwa w jed­no - Odys, styczeń 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/01/18/haiku-zywioly-dwa-w-jedno/ spośród dróg życia choć ser­ce masz po lewej wy­bieraj prawą Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/ktora-droge-wybrac/ „podwójnym krokiem” w ta­niec serc zaklęta nasza corrida Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/23/paso-doble-serca/ Krwa­wi zaklęta w łzy krop­li bursztynie Pa­mięć o Tobie Odys, lu­ty 2015 https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/20/mieczyslaw-jastrun-dom-nad-morzem/ nawiedzona drżysz ale nie z zimna za każdym razem kiedy przychodzę Cię egzorcyzmować z te­go co masz pod skórą gęsią głód Odys, lu­ty 2015 (do gra­fiki Cris­ti­ny Otero) https://odyssynlaertesa.wordpress.com/2015/02/11/egzorcyzmowany-glod/