śle­py, widzi więcej głuchy, słyszy więcej a cho­ry do­cenia życie. tyl­ko ludzie całkiem zdro­wi zacho­wują się pod­le, ludzie którzy nie doświad­czy­li cierpienia.


ś­py-widzi-więcej-głuchy-słyszy-więcej-a cho­ry-do­cenia-życie-tyl­ko ludzie-całkiem-zdro­wi-zacho­wują ę-pod­-ludzie-którzy
kattsśle­pywidziwięcejgłuchysłyszya cho­rydo­ceniażycietyl­ko ludziecałkiemzdro­wizacho­wują siępod­leludziektórzynie doświad­czy­licierpieniawidzi więcejwięcej głuchysłyszy więcejwięcej a cho­rya cho­ry do­ceniado­cenia życietyl­ko ludzie całkiemcałkiem zdro­wizdro­wi zacho­wują sięzacho­wują się pod­leludzie którzyktórzy nie doświad­czy­linie doświad­czy­li cierpieniawidzi więcej głuchysłyszy więcej a cho­rywięcej a cho­ry do­ceniaa cho­ry do­cenia życietyl­ko ludzie całkiem zdro­wicałkiem zdro­wi zacho­wują sięzdro­wi zacho­wują się pod­leludzie którzy nie doświad­czy­liktórzy nie doświad­czy­li cierpienia

Ludzie błagają Bo­ga o zdro­wie. Nikt jed­nak ze śmier­telników nie myśli, że zacho­wanie zdro­wia leży w je­go włas­nych rękach. -Demokryt
ludzie-błagają-bo­ga-o zdro­wie-nikt jed­nak-ze śmier­telników-nie myśli-że zacho­wanie-zdro­wia-ży-w ­go-włas­nych-rękach
Życie posiada więcej fantazji niż ludzie. -Anatol France
Życie-posiada-więcej-fantazji-ż-ludzie