jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą 


śli-bóg-jest wszędzie-to dlaczego-fa­ceci-zdej­mują-ka­pelusze-gdy-wchodzą-do kościoła-pew­nie-dla­tego-że ko­biety- noszą 
one drop for alljeślibógjest wszędzieto dlaczegofa­cecizdej­mująka­peluszegdywchodządo kościołapew­niedla­tegoże ko­bietyje noszą jeśli bógbóg jest wszędziejest wszędzie to dlaczegoto dlaczego fa­cecifa­ceci zdej­mujązdej­mują ka­peluszeka­pelusze gdygdy wchodząwchodzą do kościołado kościoła pew­niepew­nie dla­tegoże ko­biety je noszą jeśli bóg jest wszędziebóg jest wszędzie to dlaczegojest wszędzie to dlaczego fa­cecito dlaczego fa­ceci zdej­mująfa­ceci zdej­mują ka­peluszezdej­mują ka­pelusze gdyka­pelusze gdy wchodzągdy wchodzą do kościoławchodzą do kościoła pew­niedo kościoła pew­nie dla­tegojeśli bóg jest wszędzie to dlaczegobóg jest wszędzie to dlaczego fa­cecijest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mująto dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­peluszefa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdyzdej­mują ka­pelusze gdy wchodząka­pelusze gdy wchodzą do kościołagdy wchodzą do kościoła pew­niewchodzą do kościoła pew­nie dla­tegojeśli bóg jest wszędzie to dlaczego fa­cecibóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mująjest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­peluszeto dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdyfa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzązdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościołaka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­niegdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego

Bo fa­ceci nie ro­zumieją , ze gdy my mówi­my : Bóg nie zdej­mu­je ciężarów, wzmac­nia tyl­ko plecy.Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie.Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską.Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu.Ko­biety w miłości nie po­siadają włas­nej skryt­ki, nie zat­rzy­mują nic dla siebie, zu­pełnie inaczej niż mężczyźni, którzy we wszys­tkich szlachet­nościach uczu­cia re­zer­wują jed­nak drob­ny skarb na włas­ny użytek.