jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą 


śli-bóg-jest wszędzie-to dlaczego-fa­ceci-zdej­mują-ka­pelusze-gdy-wchodzą-do kościoła-pew­nie-dla­tego-że ko­biety- noszą 
one drop for alljeślibógjest wszędzieto dlaczegofa­cecizdej­mująka­peluszegdywchodządo kościołapew­niedla­tegoże ko­bietyje noszą jeśli bógbóg jest wszędziejest wszędzie to dlaczegoto dlaczego fa­cecifa­ceci zdej­mujązdej­mują ka­peluszeka­pelusze gdygdy wchodząwchodzą do kościołado kościoła pew­niepew­nie dla­tegoże ko­biety je noszą jeśli bóg jest wszędziebóg jest wszędzie to dlaczegojest wszędzie to dlaczego fa­cecito dlaczego fa­ceci zdej­mująfa­ceci zdej­mują ka­peluszezdej­mują ka­pelusze gdyka­pelusze gdy wchodzągdy wchodzą do kościoławchodzą do kościoła pew­niedo kościoła pew­nie dla­tegojeśli bóg jest wszędzie to dlaczegobóg jest wszędzie to dlaczego fa­cecijest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mująto dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­peluszefa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdyzdej­mują ka­pelusze gdy wchodząka­pelusze gdy wchodzą do kościołagdy wchodzą do kościoła pew­niewchodzą do kościoła pew­nie dla­tegojeśli bóg jest wszędzie to dlaczego fa­cecibóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mująjest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­peluszeto dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdyfa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzązdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościołaka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­niegdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego

Bo fa­ceci nie ro­zumieją , ze gdy my mówi­my : 
bo fa­ceci-nie ro­zumieją- ze gdy-my mówi­my-  nie-  to jest dla-ich-dob­ra
Bóg nie zdej­mu­je ciężarów, wzmac­nia tyl­ko plecy. -Franz Grillparzer
bóg-nie zdej­mu­-ężarów-wzmac­nia-tyl­ko-plecy
Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską. -Adela Boury
jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu. -Marlena Dietrich
ko­biety-dzielą ę-na dwie-ka­tego­rie-na roz­trze­pane-które-zaw­sze-gu­bią-ręka­wiczki-i na uważne-które-zaw­sze-jedną