jeśli kochasz - kochaj da­lej ! jeśli trochę - le­piej wca­le ! 


śli-kochasz- kochaj-da­lej-śli-trochę- ­piej-wca­- 
lovely-girljeślikochasz kochajda­lejtrochę le­piejwca­le jeśli kochasz kochaj da­lejda­lejjeślijeśli trochę le­piej wca­le kochaj da­lejjeśli trochę

Kochaj bliźniego swe­go - i bądź z da­la od niego, jeśli kochasz siebie samego.Dwudzies­ty pier­wszy czer­wca. Wca­le nie jest le­piej. Ani trochę. Ludzie choć widzą - milczą.Jeśli nie możesz być z tym kogo kochasz, kochaj tego, z kim jesteś.Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś.Cier­pisz, po­nieważ kochasz, wy­baczasz, wie­rzysz, masz nadzieję, która cię za­wodzi. To wszys­tko spra­wia, że cię ra­ni i sta­jesz się osobą uczu­ciową i wrażliwą. Jeśli nie chciałbyś cier­pieć, cze­mu byś to da­lej robił? Pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go, ko­go pot­rze­bujesz, pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go które­go zraniłeś