jeśli książka nie po­doba się mi, odkładam ją.


śli-książka-nie po­doba ę-mi-odkładam-ją
chemicalsjeśliksiążkanie po­doba sięmiodkładamjeśli książkaksiążka nie po­doba sięnie po­doba się miodkładam jąjeśli książka nie po­doba sięksiążka nie po­doba się mijeśli książka nie po­doba się mi

Piszę taką mu­zykę jaką lu­bię. Jeśli po­doba się in­nym ludziom, to w porządku, mogą iść do skle­pu i ku­pić so­bie płyty. A jeśli im się nie po­doba, to zaw­sze mają Micheala Jac­kso­na do posłuchania.Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Tak.Może i jes­tem zła,kłam­li­wa czy wro­ga ale te­go mnie nau­czy­liście.Jeśli po­wiem że coś mi się po­doba a wam nie to uważacie że jest to złe!Dla mnie na­wet jak po­wiem że już nie a na­dal mi się po­doba jest co­raz lep­sze i lep­sze a ja ra­zem z tym co­raz gor­sza i gorsza.Jeśli wciąż ci się to nie po­doba, w porządku: dla­tego ja jes­tem sze­fem. Po pros­tu wiem le­piej od ciebie.Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona.Jeśli ktoś urodzi się duchowym analfabetą, nie zmieni tego żadna napisana przez niego książka.