jeśli kto­kol­wiek wstydzi się swych uczuć sam przyz­na­je się do ich absurdu.


śli-kto­kol­wiek-wstydzi ę-swych-uczuć-sam-przyz­na­ ę-do ich-absurdu
thrillofitjeślikto­kol­wiekwstydzi sięswychuczućsamprzyz­na­je siędo ichabsurdujeśli kto­kol­wiekkto­kol­wiek wstydzi sięwstydzi się swychswych uczućuczuć samsam przyz­na­je sięprzyz­na­je się do ichdo ich absurdujeśli kto­kol­wiek wstydzi siękto­kol­wiek wstydzi się swychwstydzi się swych uczućswych uczuć samuczuć sam przyz­na­je sięsam przyz­na­je się do ichprzyz­na­je się do ich absurdujeśli kto­kol­wiek wstydzi się swychkto­kol­wiek wstydzi się swych uczućwstydzi się swych uczuć samswych uczuć sam przyz­na­je sięuczuć sam przyz­na­je się do ichsam przyz­na­je się do ich absurdujeśli kto­kol­wiek wstydzi się swych uczućkto­kol­wiek wstydzi się swych uczuć samwstydzi się swych uczuć sam przyz­na­je sięswych uczuć sam przyz­na­je się do ichuczuć sam przyz­na­je się do ich absurdu

Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy.*roz­mo­wa z tatą* - Znów mówi­li, że jes­tem brzydka. - Ty brzyd­ka? Pa­miętaj, jeśli kto­kol­wiek jeszcze raz to po­wie, to le­wy sier­po­wy i na glebę.Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie.Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę.Jeśli ko­biecie opo­wiada się co­kol­wiek pod pieczęcią ab­so­lut­nej ta­jem­ni­cy, jest się zwykłym sadystą.