śmier­telną chwałą się przyoblekli z bez­nadziejną walką ożenieni bo­gom woj­ny na żer rzuceni spoczy­wają na tym skraw­ku ziemi gdzie morze śpiewa im do snu 


śmier­telną-chwałą ę-przyoblekli-z-bez­nadziejną-walką-ożenieni-bo­gom-woj­ny-na żer-rzuceni-spoczy­wają-na tym-skraw­ku-ziemi
adamo70śmier­telnąchwałą sięprzyobleklibez­nadziejnąwalkąożenienibo­gomwoj­nyna żerrzucenispoczy­wająna tymskraw­kuziemigdziemorześpiewaim do snu śmier­telną chwałą sięchwałą się przyoblekliprzyoblekli zz bez­nadziejnąbez­nadziejną walkąwalką ożenieniożenieni bo­gombo­gom woj­nywoj­ny na żerna żer rzucenirzuceni spoczy­wająspoczy­wają na tymna tym skraw­kuskraw­ku ziemiziemi gdziegdzie morzemorze śpiewaśpiewa im do snu śmier­telną chwałą się przyobleklichwałą się przyoblekli zprzyoblekli z bez­nadziejnąz bez­nadziejną walkąbez­nadziejną walką ożenieniwalką ożenieni bo­gomożenieni bo­gom woj­nybo­gom woj­ny na żerwoj­ny na żer rzucenina żer rzuceni spoczy­wająrzuceni spoczy­wają na tymspoczy­wają na tym skraw­kuna tym skraw­ku ziemiskraw­ku ziemi gdzieziemi gdzie morzegdzie morze śpiewamorze śpiewa im do snu 

Czym je­nerał bez woj­ska, tym będzie in­te­ligent tam, gdzie głupców zabraknie. -Wacław Berent
czym-­nerał-bez-woj­ska-tym-będzie-in­te­ligent-tam-gdzie-głupców-zabraknie
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei. -ks. Jerzy Popiełuszko
nie-jest to ra­na-śmier­telna-bo nie można-za­dać-ra­ny-śmier­telnej-cze­muś-co jest nieśmier­telne-nie można-uśmier­ć
Śmier­telna ob­ra­za dla je­go męskości. Od­rzu­cony przez ko­bietę dla in­nej kobiety. Jak w kiep­skim żarcie. -Jonathan Kellerman
Śmier­telna-ob­ra­za-dla-­go-męskoś-od­rzu­cony-przez-ko­bietę-dla-in­nej-kobiety-jak-w kiep­skim-żarcie