śpij jest większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń sennych ziemia nie pi­je krwi i potu jest lżejsza od grzechu i cięższa tyl­ko od powietrza śpij tyl­ko tam każda stopa stąpa jak zechce po niebie tyl­ko tam ro­zumiesz więcej ze słowa tyl­ko tam na przykład rajstopa Śpij tam do śmier­ci najdalej na­wet jak śnisz że umierasz na­wet jak śpisz i umierasz to śmier­ci we śnie najdalej do ciepienia Śpij i pamiętaj ile możesz bo wiesz chyba to, że  życie może wca­le nie być tym co następuje po przebudzeniu 


śpij-jest-większe-prawdopodobieństwo-spełnienia-marzeń-sennych-ziemia-nie-pi­-krwi-i potu-jest-lżejsza-od-grzechu-i-ęższa-tyl­ko
jatojaśpijjestwiększeprawdopodobieństwospełnieniamarzeńsennychziemianiepi­jekrwii potulżejszaodgrzechucięższatyl­kood powietrzatamkażdastopastąpajakzechceponiebiero­zumieszwięcejzesłowanaprzykładrajstopaŚpijdo śmier­cinajdalejna­wetjak śniszżeumieraszjak śpisztośmier­ciwe śniedociepieniapamiętajilemożeszbowieszchybatoże życiemożewca­lenie byćtymconastępujeprzebudzeniu śpij jestjest większewiększe prawdopodobieństwoprawdopodobieństwo spełnieniaspełnienia marzeńmarzeń sennychsennych ziemiaziemia nienie pi­jepi­je krwikrwi i potui potu jestjest lżejszalżejsza odod grzechugrzechu ii cięższacięższa tyl­kotyl­ko od powietrzaod powietrza śpijśpij tyl­kotyl­ko tamtam każdakażda stopastopa stąpastąpa jakjak zechcezechce popo niebieniebie tyl­kotyl­ko tamtam ro­zumieszro­zumiesz więcejwięcej zeze słowasłowa tyl­kotyl­ko tamtam nana przykładprzykład rajstoparajstopa ŚpijŚpij tamtam do śmier­cido śmier­ci najdalejnajdalej na­wetna­wet jak śniszjak śnisz żeże umieraszumierasz na­wetna­wet jak śpiszjak śpisz ii umieraszśmier­ci we śniewe śnie najdalejnajdalej dodo ciepieniaciepienia ŚpijŚpij ii pamiętajpamiętaj ileile możeszmożesz bobo wieszwiesz chybaże  życieżycie możemoże wca­lewca­le nie byćnie być tymtym coco następujenastępuje popo przebudzeniu śpij jest większejest większe prawdopodobieństwowiększe prawdopodobieństwo spełnieniaprawdopodobieństwo spełnienia marzeńspełnienia marzeń sennychmarzeń sennych ziemiasennych ziemia nieziemia nie pi­jenie pi­je krwipi­je krwi i potukrwi i potu jesti potu jest lżejszajest lżejsza odlżejsza od grzechuod grzechu igrzechu i cięższai cięższa tyl­kocięższa tyl­ko od powietrzatyl­ko od powietrza śpijod powietrza śpij tyl­kośpij tyl­ko tamtyl­ko tam każdatam każda stopakażda stopa stąpastopa stąpa jakstąpa jak zechcejak zechce pozechce po niebiepo niebie tyl­koniebie tyl­ko tamtyl­ko tam ro­zumiesztam ro­zumiesz więcejro­zumiesz więcej zewięcej ze słowaze słowa tyl­kosłowa tyl­ko tamtyl­ko tam natam na przykładna przykład rajstopaprzykład rajstopa Śpijrajstopa Śpij tamŚpij tam do śmier­citam do śmier­ci najdalejdo śmier­ci najdalej na­wetnajdalej na­wet jak śniszna­wet jak śnisz żejak śnisz że umieraszże umierasz na­wetumierasz na­wet jak śpiszna­wet jak śpisz ijak śpisz i umieraszumierasz to śmier­ciśmier­ci we śnie najdalejwe śnie najdalej donajdalej do ciepieniado ciepienia Śpijciepienia Śpij iŚpij i pamiętaji pamiętaj ilepamiętaj ile możeszile możesz bomożesz bo wieszbo wiesz chybaże  życie możeżycie może wca­lemoże wca­le nie byćwca­le nie być tymnie być tym cotym co następujeco następuje ponastępuje po przebudzeniu 

uwal­niam myśli in­tensyw­ny za­pach tęskno­ty wlecze cień może kiedyś tam powtórzymy w gwiaz­dach za­pisa­ny czas dla nas wyjrzyj na gra­nacie nieba skrzy mrugnij od/wzajemnie/ a te­raz już śpij spo­koj­nie śpij Cris 29.06.2016r.Nie bój się nie zos­ta­wię Cię kiedy umrę. Na­wet tam na górze będę troszczyć się o Ciebie. Tam też jest życie tyl­ko, że w chmurach.Ciekaw jes­tem ile osób powróciło już z zaświatów, mu­sieli tam być, sko­ro tak świet­nie wiedzą o tym jak tam jest i szczegółowo nam próbują to opisać.Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Bo tam da­leko jest coś, gdzie łza może być tyl­ko ze szczęscia.