śpij jest większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń sennych ziemia nie pi­je krwi i potu jest lżejsza od grzechu i cięższa tyl­ko od powietrza śpij tyl­ko tam każda stopa stąpa jak zechce po niebie tyl­ko tam ro­zumiesz więcej ze słowa tyl­ko tam na przykład rajstopa Śpij tam do śmier­ci najdalej na­wet jak śnisz że umierasz na­wet jak śpisz i umierasz to śmier­ci we śnie najdalej do ciepienia Śpij i pamiętaj ile możesz bo wiesz chyba to, że  życie może wca­le nie być tym co następuje po przebudzeniu 


śpij-jest-większe-prawdopodobieństwo-spełnienia-marzeń-sennych-ziemia-nie-pi­-krwi-i potu-jest-lżejsza-od-grzechu-i-ęższa-tyl­ko
jatojaśpijjestwiększeprawdopodobieństwospełnieniamarzeńsennychziemianiepi­jekrwii potulżejszaodgrzechucięższatyl­kood powietrzatamkażdastopastąpajakzechceponiebiero­zumieszwięcejzesłowanaprzykładrajstopaŚpijdo śmier­cinajdalejna­wetjak śniszżeumieraszjak śpisztośmier­ciwe śniedociepieniapamiętajilemożeszbowieszchybatoże życiemożewca­lenie byćtymconastępujeprzebudzeniu śpij jestjest większewiększe prawdopodobieństwoprawdopodobieństwo spełnieniaspełnienia marzeńmarzeń sennychsennych ziemiaziemia nienie pi­jepi­je krwikrwi i potui potu jestjest lżejszalżejsza odod grzechugrzechu ii cięższacięższa tyl­kotyl­ko od powietrzaod powietrza śpijśpij tyl­kotyl­ko tamtam każdakażda stopastopa stąpastąpa jakjak zechcezechce popo niebieniebie tyl­kotyl­ko tamtam ro­zumieszro­zumiesz więcejwięcej zeze słowasłowa tyl­kotyl­ko tamtam nana przykładprzykład rajstoparajstopa ŚpijŚpij tamtam do śmier­cido śmier­ci najdalejnajdalej na­wetna­wet jak śniszjak śnisz żeże umieraszumierasz na­wetna­wet jak śpiszjak śpisz ii umieraszśmier­ci we śniewe śnie najdalejnajdalej dodo ciepieniaciepienia ŚpijŚpij ii pamiętajpamiętaj ileile możeszmożesz bobo wieszwiesz chybaże  życieżycie możemoże wca­lewca­le nie byćnie być tymtym coco następujenastępuje popo przebudzeniu śpij jest większejest większe prawdopodobieństwowiększe prawdopodobieństwo spełnieniaprawdopodobieństwo spełnienia marzeńspełnienia marzeń sennychmarzeń sennych ziemiasennych ziemia nieziemia nie pi­jenie pi­je krwipi­je krwi i potukrwi i potu jesti potu jest lżejszajest lżejsza odlżejsza od grzechuod grzechu igrzechu i cięższai cięższa tyl­kocięższa tyl­ko od powietrzatyl­ko od powietrza śpijod powietrza śpij tyl­kośpij tyl­ko tamtyl­ko tam każdatam każda stopakażda stopa stąpastopa stąpa jakstąpa jak zechcejak zechce pozechce po niebiepo niebie tyl­koniebie tyl­ko tamtyl­ko tam ro­zumiesztam ro­zumiesz więcejro­zumiesz więcej zewięcej ze słowaze słowa tyl­kosłowa tyl­ko tamtyl­ko tam natam na przykładna przykład rajstopaprzykład rajstopa Śpijrajstopa Śpij tamŚpij tam do śmier­citam do śmier­ci najdalejdo śmier­ci najdalej na­wetnajdalej na­wet jak śniszna­wet jak śnisz żejak śnisz że umieraszże umierasz na­wetumierasz na­wet jak śpiszna­wet jak śpisz ijak śpisz i umieraszumierasz to śmier­ciśmier­ci we śnie najdalejwe śnie najdalej donajdalej do ciepieniado ciepienia Śpijciepienia Śpij iŚpij i pamiętaji pamiętaj ilepamiętaj ile możeszile możesz bomożesz bo wieszbo wiesz chybaże  życie możeżycie może wca­lemoże wca­le nie byćwca­le nie być tymnie być tym cotym co następujeco następuje ponastępuje po przebudzeniu 

Nie bój się nie zos­ta­wię Cię kiedy umrę. Na­wet tam na górze będę troszczyć się o Ciebie. Tam też jest życie tyl­ko, że w chmurach. -opuszczona
nie-bój ę-nie zos­­wię-cię-kiedy-umrę-na­wet tam-na górze-będę-troszczyć ę-o ciebie-tam też-jest życie-tyl­ko
Ciekaw jes­tem ile osób powróciło już z zaświatów, mu­sieli tam być, sko­ro tak świet­nie wiedzą o tym jak tam jest i szczegółowo nam próbują to opisać. -Mateusz Piecki Schizoidalny
ciekaw-jes­tem-ile-osób-powróło-już-z zaświatów-mu­sieli-tam-być-sko­ro-tak-świet­nie-wiedzą-o tym-jak tam-jest i szczegółowo-nam
Bo tam da­leko jest coś, gdzie łza może być tyl­ko ze szczęscia. -AnDree
bo tam-da­leko-jest coś-gdzie-łza-może-być-tyl­ko-ze szczęscia