światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)  


światło-głod­ne-słońca-od-wieków-haiku-wiosen­ne-tchnienie-wej­rze­nie-pro­mien­nych-dni-od­chodzi-zima-głodem-słonecznym-wiele-dni
wdechświatłogłod­nesłońcaodwiekówhaikuwiosen­netchnieniewej­rze­niepro­mien­nychdniod­chodzizimagłodemsłonecznymwieleno­cybudzinad­chodziwiosnanas­tro­jewiosnyolśniewająpromiennienocgłod­naŚwiatłood wiekówdniprzy­wołanewiosnąsłońceznadrogę~~~~~~~~~~~~budzą siępąkiwy­poszczo­negałązkiczasna wiosnęsłońc światło głod­negłod­ne słońcasłońca odod wiekówwieków haikuhaiku wiosen­newiosen­ne tchnienietchnienie wej­rze­niewej­rze­nie pro­mien­nychpro­mien­nych dnidni od­chodziod­chodzi zimazima głodemgłodem słonecznymsłonecznym wielewiele dnidni no­cyno­cy budzibudzi nad­chodzinad­chodzi wiosnawiosna nas­tro­jenas­tro­je wiosnywiosny olśniewająolśniewają promienniepromiennie nocnoc głod­nagłod­na słońcasłońca ŚwiatłoŚwiatło od wiekówod wieków dnidni przy­wołaneprzy­wołane wiosnąwiosną słońcesłońce znazna drogędrogę ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ budzą siębudzą się pąkipąki wy­poszczo­newy­poszczo­ne gałązkigałązki czasczas na wiosnęna wiosnę słońcświatło głod­ne słońcagłod­ne słońca odsłońca od wiekówod wieków haikuwieków haiku wiosen­nehaiku wiosen­ne tchnieniewiosen­ne tchnienie wej­rze­nietchnienie wej­rze­nie pro­mien­nychwej­rze­nie pro­mien­nych dnipro­mien­nych dni od­chodzidni od­chodzi zimaod­chodzi zima głodemzima głodem słonecznymgłodem słonecznym wielesłonecznym wiele dniwiele dni no­cydni no­cy budzino­cy budzi nad­chodzibudzi nad­chodzi wiosnanad­chodzi wiosna nas­tro­jewiosna nas­tro­je wiosnynas­tro­je wiosny olśniewająwiosny olśniewają promiennieolśniewają promiennie nocpromiennie noc głod­nanoc głod­na słońcagłod­na słońca Światłosłońca Światło od wiekówŚwiatło od wieków dniod wieków dni przy­wołanedni przy­wołane wiosnąprzy­wołane wiosną słońcewiosną słońce znasłońce zna drogęzna drogę ~~~~~~~~~~~~drogę ~~~~~~~~~~~~ budzą się~~~~~~~~~~~~ budzą się pąkibudzą się pąki wy­poszczo­nepąki wy­poszczo­ne gałązkiwy­poszczo­ne gałązki czasgałązki czas na wiosnęczas na wiosnę słońc

Wolę łagod­ne światło sza­rych dni, niż gwałtow­ne kon­tras­ty słońca. -Tadeusz Makowski
wolę-łagod­ne-światło-sza­rych-dni-ż-gwałtow­ne-kon­tras­ty-słońca
wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości  -Cykam
wy­począć-trzeba-niech-światło-układa-dni-w-duchu-miłoś