światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)  


światło-głod­ne-słońca-od-wieków-haiku-wiosen­ne-tchnienie-wej­rze­nie-pro­mien­nych-dni-od­chodzi-zima-głodem-słonecznym-wiele-dni
wdechświatłogłod­nesłońcaodwiekówhaikuwiosen­netchnieniewej­rze­niepro­mien­nychdniod­chodzizimagłodemsłonecznymwieleno­cybudzinad­chodziwiosnanas­tro­jewiosnyolśniewająpromiennienocgłod­naŚwiatłood wiekówdniprzy­wołanewiosnąsłońceznadrogę~~~~~~~~~~~~budzą siępąkiwy­poszczo­negałązkiczasna wiosnęsłońc światło głod­negłod­ne słońcasłońca odod wiekówwieków haikuhaiku wiosen­newiosen­ne tchnienietchnienie wej­rze­niewej­rze­nie pro­mien­nychpro­mien­nych dnidni od­chodziod­chodzi zimazima głodemgłodem słonecznymsłonecznym wielewiele dnidni no­cyno­cy budzibudzi nad­chodzinad­chodzi wiosnawiosna nas­tro­jenas­tro­je wiosnywiosny olśniewająolśniewają promienniepromiennie nocnoc głod­nagłod­na słońcasłońca ŚwiatłoŚwiatło od wiekówod wieków dnidni przy­wołaneprzy­wołane wiosnąwiosną słońcesłońce znazna drogędrogę ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ budzą siębudzą się pąkipąki wy­poszczo­newy­poszczo­ne gałązkigałązki czasczas na wiosnęna wiosnę słońcświatło głod­ne słońcagłod­ne słońca odsłońca od wiekówod wieków haikuwieków haiku wiosen­nehaiku wiosen­ne tchnieniewiosen­ne tchnienie wej­rze­nietchnienie wej­rze­nie pro­mien­nychwej­rze­nie pro­mien­nych dnipro­mien­nych dni od­chodzidni od­chodzi zimaod­chodzi zima głodemzima głodem słonecznymgłodem słonecznym wielesłonecznym wiele dniwiele dni no­cydni no­cy budzino­cy budzi nad­chodzibudzi nad­chodzi wiosnanad­chodzi wiosna nas­tro­jewiosna nas­tro­je wiosnynas­tro­je wiosny olśniewająwiosny olśniewają promiennieolśniewają promiennie nocpromiennie noc głod­nanoc głod­na słońcagłod­na słońca Światłosłońca Światło od wiekówŚwiatło od wieków dniod wieków dni przy­wołanedni przy­wołane wiosnąprzy­wołane wiosną słońcewiosną słońce znasłońce zna drogęzna drogę ~~~~~~~~~~~~drogę ~~~~~~~~~~~~ budzą się~~~~~~~~~~~~ budzą się pąkibudzą się pąki wy­poszczo­nepąki wy­poszczo­ne gałązkiwy­poszczo­ne gałązki czasgałązki czas na wiosnęczas na wiosnę słońc

Wolę łagod­ne światło sza­rych dni, niż gwałtow­ne kon­tras­ty słońca.Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.Nie dla zjed­nocze­nia z Ziemią, nie dla spogląda­nia na Słońce, nic nie ro­bić, nie oglądać się za plecy, tyl­ko biec przed siebie. Lochy tam na wzgórzu, Słońce w jed­nej z cel, Słońce żeg­na się z nami, me­dyk głosi na­dejście Nocy, zbliża się Noc. Księżyc spływa krwią, czer­wo­ne światło Nocy, za­mor­do­wany leży we krwi Dzień, we włas­nej krwi, siłą zdo­byta korona, nas­tała Noc, jed­no kończy się, dru­giego nad­szedł czas, ko­rona we krwi na głowie Królo­wej Nocy.wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości nieHAiKU Czym pod­gry­zasz się Od wewnątrz - tym smakują Ciebie na zewnątrz nieHAiKU Łupie w kręgach Gdy za cias­no w zębach - Szczęka opadła nieHAiKU Zwodzo­ne mos­ty Inżynieria per­fek­cji - Działania kobiet nieHAiKU Dob­rze bo jednak Zi­ma prze­mi­ja wiosną - Zak­wi­ta życie ------------------------ i... dzięki temu ce­bu­la może wy­rosnąć :) HAiKU Wiat­rem mknie la­to Ciepłem wtu­la się w życie - Drgają gałązki HAiKU Skow­ronków trele Głaszcze po­wiet­rze la­ta -  Na­gie uśmiechy Jak in­ni kawę lub herbatę, Mleczysław tyl­ko mle­ko pija. Jesienią, zimą, wiosną, latem. Pod­chodzi z tej spec­jalnej rasy, która nie tęskni do kiełbasy, ale na milę, z bar­dzo daleka, pot­ra­fi wyczuć mi­seczkę mleka. Bar­dzo mu zaw­sze mle­ko smakuje, za­pew­nić wszys­tkich mogę - i na­wet po no­cach się oblizuje pat­rząc na Mleczną Drogę. ® by Mrs Vercetti